مکالمه در مورد اعداد

مکالمه در مورد اعداد

اعداد در مکالمات روزمره بسیار استفاده می شوند. برای اشاره به تعداد هر چیزی از اعداد و ارقام استفاده می کنیم. به طور کلی دو نوع عدد داریم. اعداد عادی و اعداد ترتیبی. اعداد عادی به صورت یک، دو، سه ، چهار، پنج و … هستند اما اعداد ترتیبی کمی متفاوت است. برای اینکه (اول) استفاده کنیم از first استفاده می نماییم و برای دوم و سوم وچهارم به ترتیب از   second،  third ، fourth استفاده می کنیم.

به آموزش شناخت اعداد انگلیسی و طریقه خواندن و نوشتن  این اعداد همراه با چگونه انجام دادن مکالمه در مورد این اعداد می پردازیم . روش کار بدینگونه است که ابتدا لغات اعداد می باشد و در انتها مکالمه طراحی شده توسط خود موسسه مجازی برجسته قرار داده شده است.

Numbers
اعداد

اعداد اصلی     Cardinal Numbers

  zero
صفر

1  one
یک

2  two
دو

3  three
سه

4  four
چهار

 5  five
پنج

6  six
شش

7  seven
هفت

eight
هشت

nine
نه

10  ten
ده

11  eleven
یازده

12  twelve
دوازده

13  thirteen
سیزده

14  fourteen
چهارده

15  fifteen
پانزده

16  sixteen
شانزده

17  seventeen
هفده

18  eighteen
هیجده

19  nineteen
نوزده

20  twenty
بیست

21  twenty-one
بیست و یک

22  twenty-two
بیست و دو

23  twenty-three
بیست و سه

24  twenty-four
بیست و چهار

25  twenty-five
بیست و پنج

30  thirty
سی

40  forty
چهل

50  fifty
پنجاه

60  sixty
شصت

70  seventy
هفتاد

80  eighty
هشتاد

90  ninety
نود

100  one hundred
یک صد

101  one hundred one
صد و یک

1,000  one thousand
هزار

10,000  ten thousand
ده هزار

100,000  one hundred thousand
صد هزار

1,000,000  one million
یک میلیون

1,000,000,000 one billion
یک میلیارد

اعداد ترتیبی       Ordinal Numbers

1st       first
اول، نخست، نخستین                  

2nd      second
دوم، دومین                      

3rd       third
سوم، سومین                     

4th       fourth
چهار، چهارمین                     

5th       fifth
پنجم، پنجمین                    

6th       sixth
ششم، ششمین                   

7th       seventh
هفتم، هفتمین                        

8th       eighth
هشتم، هشتمین                     

9th       ninth
نهم، نهمین                    

10th     tenth
دهم، دهمین                    

11th     eleventh
یازدهم، یازدهمین                        

12th     twelfth
دوازدهم، دوازدهمین                       

13th     thirteenth
سیزدهم، سیزدهمین                       

14th     fourteenth
چهاردهم، چهاردهمین                       

15th     fifteenth
پانزدهم، پانزدهمین                       

16th     sixteenth
شانزدهم، شانزدهمین                       

17th     seventeenth
هفدهم، هفدهمین                       

18th     eighteenth
هجدهم، هجدهمین                      

19th     nineteenth
نوزدهم، نوزدهمین                      

20th     twentieth
بیستم، بیستمین                      

21st     twenty-first
بیست و یکمین                     

30th     thirtieth
سی ام، سی امین                     

40th     fortieth
چهلم، چهلمین                    

50th     fiftieth
پنجاهم، پنجاهمین                    

60th     sixtieth
شصتم، شصتمین                    

70th     seventieth
هفتادم، هفتادمین                         

80th     eightieth
هشتادم، هشتادمین                        

90th     ninetieth
نودم، نودمین                        

100th   one hundredth
 صدم، صدمین                                 

1000th  one thousandth
هزارم، هزارمین                                 

اعدا لاتین     Roman Numerals

I = 1
II = 2
III = 3
IV = 4
V = 5
VI = 6
7 =VII
VIII = 8
IX = 9
X = 10
XV = 15
XX = 20
XXX = 30
XL = 40
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1,000

بعد از پایان آموزش اعداد به مکالمه زیر توجه فرمائید.

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره ظروف نگهداری و بسته بندی

Numbers

Now I am reporting run race that Alfred is first and Alex is second 55th is Jack. they

…are doing their best. Very good it is number 7 that that got in third position and

.It is thrilling race *

.Yep, I enjoy watching it –

.I think number 15 will win *

.you are right, but number 46 is also a good runner –

?So it is the last round. Who is going to win…

.Oh, oh what a race. peter got the first position, Alex second position and Alfred third

…it was one of the best

yes, I knew it *

bravo –

امیدواریم آموزش داده شده مورد توجه شما قرا گرفته باشد.

 

 

 

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
آموزش مکالمه در مورد اعداد انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *