لغات مکالمه در مورد تاریخ

لغات مکالمه در مورد تاریخ

لغات مکالمه در مورد تاریخ مربوط به درس دهم و آخرین درس از سطح 1 آموزش مکالمه می باشد. شما عزیزان می توانید با خواندن این لغات و فراگیری آنها و با رفتن به لینک ( speaking ) مکالمه مورد نظر را هر چه بهتر یاد بگیرید.

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب میکند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشید. بخوانید و تمرین کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان انگلیسی.

                                  فهرست لغت             WORD LIST

درباره…………………………………………………….. about

کشاورزی……………………………………………agriculture

زیاد………………………………………………………….a lot

هرچیزی……………………………………………….anything

روز تولد…………………………………………………birthday

برادر……………………………………………………brother’s

قرن………………………………………………………century

شهر…………………………………………………………..city

کشور…………………………………………………….country

تاریخ…………………………………………………………date

فاصله…………………………………………………..distance

در حین……………………………………………………during

دیگران………………………………………………………..else

مهندسی………………………………………….engineering

دقیق……………………………………………………….exact

دور…………………………………………………………….far

سریع…………………………………………………………fast

اولین…………………………………………………………first

از جانب……………………………………………………..from

جغرافیا………………………………………………geography

تاریخ………………………………………………………history

خیلی………………………………………………………much

نزدیک……………………………………………………….near

از……………………………………………………………….of

محل……………………………………………………….place

کاملا……………………………………………………….quite

خواهر……………………………………………………..sister

کوچک……………………………………………………..small

یه چیزی……………………………………………something

سپس……………………………………………………..then

شهر……………………………………………………….town

چه زمانی…………………………………………………when

جهان………………………………………………………world

  فعل ها               Verbs

متولد شدن………………………………Be born

یاد آوردن………………………………remember

صحبت…………………………………………talk

سالها                           Years

سال1935           nineteen thirty-five      1935

سال1938           nineteen thirty-right     1938

سال1942           nineteen forty-two       1942

  سال1963           nineteen sixty-three     1963

سال1964           nineteen sixty-four       1964

        اعداد ترتیبی             Ordinal Numbers

اول               first              1st

دوم              second          2nd

سوم              third             3rd

چهارم              fourth           4th

پنجم             fifth              5th

ششم             sixth             6th

هفتم             seventh         7th

هشتم             eighth           8th

نهم             ninth             9th

دهم            tenth            10th

یازدهم           eleventh        11th

دوازدهم           twelfth          12th

سیزدهم           thirteenth      13th

چهاردهم           fourteenth     14th

پانزدهم          fifteenth        15th

شانزدهم          sixteenth       16th

هفدهم       seventeenth       17th

هجدهم       eighteenth         18th

نوزدهم       nineteenth         19th

بیستم       twentieth           20th

بیست و یکم       twenty-first         21st

بیست و دوم      twenty-second     22nd

بیست و سوم      twenty-third        23rd

بیست و چهارم      twenty-fourth      24th

بیست و پنجم     twenty-fifth         25th

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما

آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما

گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی

بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

 

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time) مربوط به درس نهم از بخش (speaking) می باشد برای شما عزیزان زبان آموزان آماده شده است و می توانید با رفتن به این لینک مکالمه مورد نظر را مشاهده فرموده و با تمرین بر مکالمات روزمره خود بیافزایید.

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می

کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد

آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین

کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان.

                                            فهرست لغت            WORD LIST

درباره                     About

بعد از                      after

ساعت زنگدار            alarm clock

در                         at

قبل از                  before

شکسته شده                  broken

کافه تریا               cafeteria

ساعت                    clock

درست                 correct

ناهار خوری          dining room

زود                    early

هرکدام                   every

تعداد کمی                     few

او می خواهد                    he’ll

هتل                   hotel

من می خواهم                      I’ll

دیر                    late

دقابق               minutes

ساعت                o’clock

یک بار                   once

رستوران            restaurant

مدرسه                 school

او می خواهد                   she’ll

آهسته، آرام                   slow

بنابراین                      so

برخی، تعدادی                  some

 تئاتر               theater

آنها خواهند شد                 they’ll

دوبرابر                  twice

دانشگاه             university

تا زمان                    until

تماشاکردن                 watch

 ما می خواهیم                   we’ll

ساعت مچی           wristwatch

شما می خواهید                  you’ll

اشکال فعل         Verb Forms

بودن                    be

توانستن                  can

نتوانستن                can’t

می توانست، (گذشته could               (can

   نمی توانست            couldn’t

بلند شو              get up

باید               has to

  باید             have to

امید                hope

ممکن است                 may

مال خودم                mine

باید                must

نیاز به            need to

باید           ought to

 می بایست             should

 گفتن                  tell

 خواستن به           want to

خواستن                 will

نخواستن              won’t

 اعداد                Numbers

شانزده                 sixteen

هفده             seventeen

هجده               eighteen

نوزده               nineteen

بیست                 twenty

بیست و یک           twenty-one

سی                   thirty

چهل                    forty

چهل و پنج              forty-five

روز هفته         Day of week

دوشنبه                Monday

اصطلاحات           Expressions

ببخشید            excuse me

به موقع                on time

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما

آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما

گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی

بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary talking about objects)

لغات مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary talking about objects)

لغات مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary talking about objects) مربوط به درس هشتم از  سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد می باشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمه انجام شده را مشاهده فرمائید و با تمرین آنها مکالمات روزمره خود را تقویت فرمائید.

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می

کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد

آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین

کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان.

فهرست لغت            WORD LIST

قبلا                  Already

عمه                      aunt

کمربند                      belt

بزرگ                        big

سیاه                     black

آبی                      blue

هردو                      both

قهوه ای                   brown

تقویم                calendar

ماشین                       car

کت                      coat

عموزاده ها                  cousins

گاو                       cow

خاکستری                      gray

سبز                    green

کلاه                       hat

او                        her

به او                       him

اسب                    horse

چند تا             how many

چراغ                     lamp

کوچک                     little

من                       me

یک                      one

پالتو                overcoat

فونوگرافی           phonograph

ضبط صدا      phonograph record

رادیو                      radio

رکورد                    record

قرمز                        red

ست                        set

پیراهن                      shirt

خواهران                   sisters

نوار                      tape

ضبط صوت          tape recorder

تلفن               telephone

تلویزیون               television

آنها                     them

کراوات                        tie

عموها                   uncles

ما                         us

سفید                    white

زرد                   yellow

تاکنون                      yet

         اشکال فعل          Verb Forms

ایمان داشتن                     believe

تعلق داشتن                 belong

می کند                    does

   نمی کند                doesn’t

دارای                      has

دارند                    have

فکر                     think

نام                  Name

هری                  Harry

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما

آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما

گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی

بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for days and months in the calendar )

لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for days and months in the

calendar )

لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for days and months in the

calendar ) مربوط به درس هفتم از سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد می

باشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمات انجام گرفته را مشاهده و با

تمرین آنها مکالمات روزمره انجام گرفته در طول روز خود را تقویت کنید

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می

کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد

آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین

کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان.

                                                         فهرست لغت           WORD LIST

پیش                         Ago

روز                    day

روزها                   days

برای                     for

بیمارستان              hospital

در                       in

آخر                    last

ماه                month

ماه ها              months

بعد                  next

 شب                 night

بر                     on

چندین              several

هفته                week

هفته ها               weeks

چی                what

اشک                 tear

دیروز         yesterday

  اشکال فعل        Verb Forms

بود              was

نبود           wasn’t

بود             were

نبودند         weren’t

   ماه های سال          Months of the Year

ژانویه              January

فوریه             February

مارس                March

آوریل                  April

   می                   May

ژوئن                 June

جولای                  July

                                                           آگوست، اوت               August

                                                         سپتامبر         September

                                                    اوکتبر             October

                                                       نوامبر          November

                                                      دسامبر          December

روزهای سال         Days of the week

یکشنبه                Sunday

دوشنبه               Monday

سهشنبه              Tuesday

چهارشنبه          Wednesday

پنجشنبه             Thursday

جمعه                 Friday

شنبه              Saturday

نام محل        Place Names

نیویورک                  New York

ایالت واشنگتن       .Washington, D. C

 

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما

آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما

گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی

بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

 

لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and etiquette)

لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and etiquette)

لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and etiquette) مربوط به درس ششم از سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد می باشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمات انجام گرفته را مشاهده و با تمرین آنها مکالمات روزمره انجام گرفته در طول روز خود را تقویت کنید

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان.

 

 فهرست لغت            WORD LIST

عمه                    Aunt

برادر                brother

برادران              brothers

خاله زاده، عمه زاده، پسر عمو، دختر دایی                cousin

پسر عمو               cousin’s

خانواده                 family

پدر                 father

پدر               father’s

نام کوچک           first name

دوست                 friend

دوستان               friend’s

دوستان               friends

خوشحال                  glad

خوشحال                happy

شوهر             husband

شوهران           husband’s

نام خانوادگی          last name

مادر              mother

نام                 name

قدیمی                    old

خوشحال             pleased

لذت             pleasure

خواهر                 sister

دایی                 uncle

عمو                uncle’s

زن                   wife

شکل فعل            VERB forms

ملاقات                 meet

هجی کردن                  spell

اصطلاح                EXPRESSION

چطوری؟         ?how do you do

نامها                      Names

فرد                      Fred

هریسون                Harrison

                                            جانسون                Johnson

   پائول                     Paul

 

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary identify people by occupation)

لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary identify people by occupation

لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary identify people by occupation) مربوط به درس پنجم از سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد میباشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمات انجام گرفته را مشاهده و با تمرین آنها مکالمات روزمره انجام گرفته در طول روز خود را تقویت کنید.

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان

    فهرست لغت                  WORD LIST

 درواقع                           Actually

یک                                   an

پسر                                 boy

کودک                               child

دکتر                     (.doctor (Dr

پزشکان                          doctors

یا این یا آن                   either … or

مهندس                       engineer

مهندسان                    engineers

کشاورز                         farmer

کشاورزان                       farmers

دختر                                girl

 او هست                           he’s

صادقانه                      honestly

خانم ها                         ladies

خانم                               lady

وکیل                           lawyer

وکلا                           lawyers

مرد                               man

شاید                          maybe

مردان                            men

مردم                          people

شاید                        perhaps

شخص                        person

احتمالا                       possibly

استاد                      professor

واقعا                             really

دانش آموز ، دانشجو                   student

دانش آموزان                    students

معلم                          teacher

معلمان                       teachers

که                                that

هم                                too

 صادقانه                      truthfully

ما                                 we

که                               who

زن                          woman

زنان                         women

جوان                          young

شما هستید                     you’re

                شکل فعل               Verb Form

              دانستن                      Know

نام                             Name

 برنج                          Rice

 

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

این لغات مربوط به درس چهارم از سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد میباشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمات انجام قرفته را مشاهده و با تمرین آنها مکالمات روزمره انجام گرفته در طول روز خود را تقویت کنید

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان

 فهرست لغت             WORD LIST

         کتاب ها                     books

 کیف              briefcases

میز مطالعه                     desk

فرهنگ لغت            dictionaries

او                       her

او (مالکیت)                     hers

درس ها                  lessons

 دفترچه یاداشت ها، دفترها، دفترچه ها              notebooks

ما                       our

 ما (مالکیت)                     ours

اینجا               over here

آنجا              over there

صفحه                     page

کاغذ                    paper

ورق ها، اوراق                   papers

مداد                   pencils

خودکار                     pens

جمله               sentence

آنها                     their

آنها (مالکیت)                    theirs

اینها                    these

آنها                     they

 آنها هستند                 they’re

اشیاء                  things

آن                   those

ما هستیم                   we’re

چی                   what

جایی که                 where

که                 whose

کلمه                   word

                   شکل فعل          Verb Form

                       نیستند                  aren’t

 اعداد                 Numbers

یانزده          eleven     11

                       دوازده          twelve     12

             سیزده          thirteen   13

چهارده          fourteen  14

پانزده          fifteen     15

 

لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

این لغات مربوط به درس سوم از سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد میباشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمات انجام گرفته را مشاهده و با تمرین آنها مکالمات روزمره انجام گرفته در طول روز خود را تقویت کنید

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان

 فهرست لغات                    :WORD LIST

                      حرف اضافه، اولین حرف حروف انگلیسی، یک                             A

خودرو                  automobile

 تخته سیاه                 blackboard

اما ، ولی                           but

گربه                            cat

سقف                       ceiling

صندلی                         chair

سگ                           dog

درب                         door

کف                         floor

اینجا                        here

اینجا هست                      here’s

مال او (مذکر)                         his

آن                             it

مال خودم                      mine

من                           my

نه                           not

یا                             or

خودکار                         pen

مدال                      pencil

میز                       table

تاکسی                      taxi

که                        that

آنجا                      there

آنجا هست                 there’s

خوب                       well

 چه                     what’s

جای هست که                where’s

که                      whose

پنجره                  window

     مال شما                  yours

 فعل                    Verb From

نیست                        Isn’t

نام                  Name

سفید              white

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets)

لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets)

لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets) مربوط به درس اول از سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد میباشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمات انجام گرفته را مشاهده و با تمرین آنها مکالمات روزمره انجام گرفته در طول روز خود را تقویت کنید.

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان

فهرست لغات               :WORD LIST

 بعداز ظهر  :Afternoon

 و                   :And

 عصر          :Evening

خوب              :Fine

او (مذکر)           :He

چطور ، چگونه    :How

چطور است     :How’s

 من                     :I

من هستم         :I’m

بعدا               :later

ظهر           :morning

آقا                   :.Mr

خانم               :.Mrs

  زیبا              :pretty

فقط                :just

او هست        :she’s

او (مونث)         :she

این                 :this

امروز             :today

فردا         :tomorrow

  امشب         :tonight

خیلی              :very

خوب               :well

بله                 :yes

اشکال فعل              :Verb Forms

 هستم       :am

هست، هستند      :are

هست          :is

دیدن        :see

اصطلاحات                :Expressions

ظهر بخیر، بعد از ظهر بخیر       :good afternoon

خداحافظ                :good-bye

عصر بخیر           :good evening

صبح بخیر           :good morning

شب بخیر                :good night

سلام             :hello

سلام                 :hi

 با تشکر          :thanks

 متشکرم      :thank you

نامها                       :Names

بتی                      :Betty

برون                    :Brown

اِد                          :Ed

گرین                    :Green

 هلن                     :Helen

جک                       :Jack

جیم                         :Jim

جان                       :John

جونز                      Jones

مارتا                    :Martha

اسمیت                   :Smith

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.

لغات اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Vocabulary terms conversation in the classroom)

لغات اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Vocabulary terms conversation in the classroom)

این لغات مربوط به درس دوم از سری مکالماتی که در بخش (speaking) قرار دارد میباشد که شما عزیزان می توانید با رفتن به این لینک مکالمات انجام قرفته را مشاهده و با تمرین آنها مکالمات روزمره انجام گرفته در طول روز خود را تقویت کنید

تیم آموزشی برجسته با قراردادن لغات دروس آموزش داده شده شما عزیزان را طرقیب می کند تا با خواندن این لغات و یادگیری آنها همراه با مکالمات که در لینک (speaking) قرار دارد آموزش بهتر و بروز دنیا را برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی داشته باشین . بخوانید و تمرین کنید و بتازید به سوی یادگیری هرچه بهتر زبان

 

    فهرست لغت                  :WORD LIST

 اشتباه                              :Boo

کیف                     :Briefcase

کلاس                          :Class

فرهنگ لغت             :Dictionary

خوب                           :Good

آن                                   it

آن هست                        :it’s

درس                         :lesson

 اجازه دهید                     :let’s

ملاقات کردن             :meeting

نه، خیر                          :no

دفترچه یادداشت       :notebook

اکنون، الان                    :now

برنامه                    :program

درست                        :right

آن هست                   :that’s

( حرف معین )                  :the

این                              :this

به                                 :to

مال شما                       :your

اشکال فعل            :Verb Forms

شروع                          :begin

 بستن                          :close

 بیا تو                        :come in

انجام دادن                        :do

 انجام ندادن                    :don’t

رفتن                               :go

گوش دادن                     :listen

باز کردن                        :open

خواندن                          :read

تکرار کردن                   :repeat

بشنید                      :sit down

بلند شید                  :stand up

متوقف کردن، ایست            :stop

مطالعه کردن                   :study

فهمیدن                 :understand

اصطلاحات               :Expressions

لطفا                             :please

 اعداد، شماره                    :Numbers

یک                            one        1

 دو                             two        2

                                                     سه                           three      3

                                                    چهار                           four       4

   پنج                            five        5

 شش                           six         6

      هفت                           seven     7

هشت                         eight      8

نه                            nine       9

ده                            ten       10

با یاد گیری این لغات و لغات های دیگر که در ادامه می خوانید لذت یادگیری زبان برای شما آسان می شود و شما را برای خواندن کتاب ها و داستان هایی که در این سایت برای شما گردآوری شده است مهیا می کند باشد روزی که همه عزیزان بتوانند براحتی انگلیسی بنویسند، بخوانند و صحبت کنند.