جمله خبری (Declarative Sentence)

جمله خبری (Declarative Sentence)

به زبان ساده جمله ای است که خبری را بیان می کند (اطلاعاتی به ما می دهد). در پایان این نوع از جملات حتما باید از نقطه (.) استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید:

.Bob is going to New York tomorrow

باب تصمیم دارد فردا به نیویورک برود.

.Alex did not pass the exam

الکس در امتحان رد شد.

.I couldn’t play in the match apoteketgenerisk.com

نتونستم در مسابقه بازی کنم.

The police officer stopped the man in the red car because he was speeding.

پلیس اون مرد رو با ماشین قرمز متوقف کرد چون داشت بیش از سرعت مجاز رانندگی می کرد.

.The concert begins in two hours

کنسرت ظرف مدت دو ساعت آینده آغاز می شود.

.July 4th is Independence Day

چهارم جولای رور “استقلال و عدم وابستگی” است.

.Green is my favorite color

سبز رنگ مورد علاقه من است.

.Susan and Paul found a lost puppy

سوزان و پال یک بچه سگ گم شده را پیدا کردند.

ترتیب کلمات در جملات خبری به صورت زیر است:

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول + فعل اصلی + قید تکرار + فعل کمکی + فاعل

.He usually speaks English clearly in the class everyday

ممکن است همه ی جملات انگلیسی تمام قسمت هایی که در فرمول آمده را نداشته باشند. بنابراین هر قسمتی که در جمله موجود بود طبق فرمول سرجای خود قرار می گیرد.مثلا” جمله ی بالا فعل کمکی ندارد.حال در دو جمله ی زیر نوع کلمات را مشخص کنید:

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره محوطه سازی و باغبانی

.He is always late

.She was walking slowly in the park yesterday

  انواع کلمات:

فاعل می تواند یک ضمیر فاعلی، اسم، یا اسم خاص باشد، مثل:

I / he / she / it / we / you / they / John / Mary / Ali / Reza / my brother / the students / your friend

 مفعول نیز می تواند یک ضمیر مفعولی یا یک اسم یا اسم خاص باشد. مثل:

………/Me/ you / him / her / it / us / you / them

(یادآوری: فاعل یا مفعول می توانند قبل از اسم صفت هم داشته باشند، مثل my oldfriend/ the large house / an expensive car ….   )

افعال کمکی افعالی هستند که می توان با آنها جمله را سوالی و منفی کرد. مثل:

Am/ is/ are/ was/ were/ can/ could/ may/ might/ must/ should/ will/ have/ has/ had

 افعال اصلی به هر فعل غیر از افعال کمکی ،فعل اصلی گویند، مثل:

Walk / work / speak / teach / listen / sit / climb / get up / return / order / change / grow

 قیدهای تکرار میزان تکرار عمل را در واحد زمان نشان می دهند. این قیدها عبارتند از:

Always / usually / often / sometimes / seldom / never

قیدهای حالت معمولا” پسوند ly– دارند و فعل را توصیف می کنند. مثل:

…..Slowly / quickly / carefully / carelessly / clearly / loudly

 نکات:

1– اگر جمله فقط شامل افعال to be و صفت باشد در این صورت صفت به جای مفعول بعد از فعل قرار می گیرد. مثال:

.He is happy

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره تولید البسه

.The room was small

2- اگر جمله سوالی باشد با یک فعل کمکی یا کلمه پرسشی مثل  what/ who / when / ….شروع می شود .مثال:

?What was she studying in the class

جمله خبری (Declarative Sentence) همراه با افعال To Be :

– در اینگونه جملات بعد از افعال to be میتوان از اسم ، صفت یا عبارت دارای حرف اضافه استفاده کرد :

 اسم :Tom is a teacher

صفت :Tom was tired last night

عبارت دارای حرف اضافه :Tom and his friend are at home

 – افعال to be عبارتند از :

am , is ,are , was , were , be , been

* برای تبدیل اینگونه جملات به حالت سوالاتی که جواب yes – no دارند تنها کافیست جای فاعل و فعل to be  موجود در جمله عوض شود :

?The man was sad = was he sad

Yes,he was / No,he was not

–  برای تبدیل اینگونه جملات با سوالاتی که با کلمات Wh شروع میشوند از فرمول زیر استفاده میشود :

( to be + Wh بقیه ی اجزای جمله + فاعل + فعل )

The boys were at home yesterday morning

 (where)

?where were the boys yesterday morning

در این حالت بایستی توجه داشت سوال از جمله سوال حذف میشود

( در این جمله  at home)

کلمه ی where برای سوال کردن در مورد مکان ، What در مورد شغل ، شئ یا حیوان و Who در مورد هویت انسان بکار میرود.

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
جملات خبری در زبان انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *