ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns) دارای شکل و معنی مشابه هستند:

مفرد

خودم

Myself

 خودت Yourself
خودش – مذکر Himself
خودش – موئث Herself
خودش – اشیا و حیوانات Itself

جمع

خودمان Ourselves
خودتان Yourselves
خودشان Themselves

 

ضمایر انعکاسی :

هر گاه فاعل و مفعول جمله یکی باشند یعنی هر دو به یک نفر یا یک چیز اشاره کنند، برای مفعول جمله به جای ضمیر مفعولی از ضمیر انعکاسی استفاده می کنیم.

.I saw him in the street

من او را در خیابان دیدم.

.I saw myself in the mirror

من خودم را در آینه دیدم.

در هر دو جمله بالا هر دو ضمیر him و  myself مفعول جمله می باشند. در جمله دوم چون فاعل و مفعول جمله به یک شخص اشاره می کنند بنابراین از ضمیر انعکاسی استفاده شده است.

نکته: ضمایر انعکاسی باید با فاعل جمله مطابقت داشته باشند.

.She saw herself in the mirror

.They cut themselves

.Reza cut himself

بعضی از حملات داری دو مفعول هستند. مفعول مستقیم (شیء) و مفعول غیر مستقیم (انسان).

در ادامه بخوانید  لیسنینگ برای آیلتس

.He bought a book for himself

او برای خودش یک کتاب خرید.

می توان جای مفعول مستقیم و غیر مستقیم را با هم عوض کرد. در این حالت کلمه   for حذف می شود. به عبارت دیگر اگر مفعول غیر مستقیم قبل از مفعول مستقیم قرار گیرد کلمه  for  حذف می شود.

.He bought himself  a book

او برای خودش یک کتاب خرید.

مثال های بیشتر:

.I will make a cup of tea for myself

.I will make myself a cup of tea

 .My sister made a cake for herself

.My sister made herself a cake

ضمایر تاکیدی:

این ضمایر برای تاکید به کار می روند و بر این امر تاکید دارند که فاعل جمله خودش کار را انجام داده نه کسی دیگر.

این ضمایر در دو موقعیت به کار می روند.

1- بعد از فاعل:

.I myself wrote the letter

من خودم نامه را نوشتم.

.He himself has fixed the car

او خودش ماشین را تعمیر کرده است.

2- بعد از مفعول جمله:

.I wrote the letter myself

من خودم نامه را نوشتم.

.He has fixed the car himself

او خودش ماشین را تعمیر کرده است.

این ضمایر در جملات بالا فقط برای تاکید بر روی فاعل جمله بخ کار رفته اند و نقش دیگری ندارند.

در ادامه بخوانید  زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

اما نقش ضمایر انعکاسی در جمله ، مفعول می باشد.

اگر این ضمایر همراه با حرف اضافه by به کار روند به معنای “به تنهایی” می باشند.

.I did my work by myself

من به تنهایی کارم را انجام دادم.

نمونه سوالات:

.My brother saw ………….…… in the mirror

a.herself              b. himself                c. myself                 d. yourself

You …………………. must drive the car

a.myself                 b. yourself                  c. my                       d. your

?Who wants to make ……………… a cake

     .Nobody , he has made it himself

a.her                    b. himself                    c. him                     d. herself

 جواب:

1b               2.b               3.c

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
ضمایر انعکاسی و تاکیدی در زبان انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.