اسم مصدر و مصدر (gerund and infinitive)

اسم مصدر و مصدر (gerund and infinitive)

اسم مصدر و مصدر (gerund and infinitive)

اسم مصدر  gerund
خرداد 8, 1396/توسط برجسته
ضمایر مفعولی (Object Pronouns)

ضمایر مفعولی (Object Pronouns)

ضمایر مفعولی (Object Pronouns)

ضمایری هستند كه در جمله بعد از فعل…
خرداد 8, 1396/توسط برجسته
جمله خبری (Declarative Sentence)

جمله خبری (Declarative Sentence)

جمله خبری (Declarative Sentence)

به زبان ساده جمله ای است که خب…
خرداد 8, 1396/توسط برجسته
زمان آینده کامل (future perfect)

زمان آینده کامل (future perfect)

زمان آینده کامل (future perfect)

برای بیان آینده کامل دو راه وج…
خرداد 8, 1396/توسط برجسته
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش ( countable and uncountable nouns )

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش (countable and uncountable nouns)

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش (countable and uncountable…
خرداد 7, 1396/توسط برجسته
زمان آینده ساده (Simple future tense)

زمان آینده ساده (Simple future tense)

زمان آینده ساده (Simple future tense)

اهداف درس(Objectives):
خرداد 7, 1396/توسط برجسته
زمان آینده استمراری (future continuous)

زمان آینده استمراری (future continuous)

زمان آینده استمراری (future continuous) یکی دیگر از زمان ها در …
خرداد 6, 1396/توسط برجسته
جملات شرطی ( Conditional Sentences )

جملات شرطی ( Conditional Sentences )

جملات شرطی ( Conditional Sentences ) از دو شبه جمله تشکیل می ش…
خرداد 6, 1396/توسط برجسته
تفاوت های ( be able to, can, could )

تفاوت های ( be able to, can, could )

تفاوت های ( be able to, can, could ) را می توان به شکل زیر خلاص…
خرداد 6, 1396/توسط برجسته
جملات سببی (Causative Structure)

جملات سببی (Causative Structure)

در جملات سببی (Causative Structure) فاعل کار را از طریق فرد دیگ…
خرداد 4, 1396/توسط برجسته
صفات ( Adjectives )

صفات ( Adjectives )

صفات ( Adjectives ) کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد، اشیاء،…
خرداد 4, 1396/توسط برجسته
افعال کمکی (auxiliary verbs)

افعال کمکی (auxiliary verbs)

افعال کمکی (معین)

افعال کمکی یا معین (auxiliary verbs) معمولاً قبل از یک فعل…
خرداد 4, 1396/توسط برجسته
جملات معلوم و مجهول ( Active and Passive Voice )

جملات معلوم و مجهول ( Active and Passive Voice )

جملات معلوم و مجهول

فعل معلوم و مجهول:  Active and Passive Voice

خرداد 1, 1396/توسط برجسته
قید مقدار ( adverb of degree )

قید مقدار ( adverb of degree )

قید مقدار ( adverb of degree ) همونطور که از اسمشون پیداست،مقدا…
اردیبهشت 17, 1396/توسط برجسته
قید تکرار ( Adverbs of frequency )

قید تکرار( Adverbs of frequency ) چیست؟

قید تکرار ( Adverbs of frequency ) کلمه ای است که نشان دهنده تع…
اردیبهشت 7, 1396/توسط برجسته
گرامر a و an

گرامر a و an

گرامر a و an
گرامر a و an : حرف تعریف نامعینی می باشند که در جلوی اسمهای…
مهر 5, 1395/توسط برجسته