زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

اهداف درس(Objectives):

– آشنایی با زمان گذشته استمراری

– سوالی و منفی کردن این افعال

– قیدهای این زمان

– کاربرد این زمان

شرح درس:

این زمان بیان کننده عملی است که به صورت استمرار در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است و تأکید روی استمرار عمل که در گذشته دردوره ای از زمان در حال انجام گرفتن بوده است ، فرمول این زمان به صورت زیر است :

 Was  ,  were  +  verb  – ing

Were

We , you , they

Watching  TV.

Was

I , he , she , it

Watching  TV.

او به مدت نیم ساعت پشت تلفن در حال صحبت کردن بود .

برای سؤالی کردن این زمان دو فعل کمکی was و were را به اول جمله می آوریم .

شناسایی این زمان :

1– قید when که بعد از آن گذشته ساده می آید .

when  I got  up  this  morning , my  roommate  was  preparing  breakfast .

هنگامی که امروز صبح از خواب بلند شدم هم اتاقم مشغول آماده کردن صبحانه بود (یعنی دوستم قبل از این که من از خواب بلند شوم شروع به آماده کردن صبحانه کرده بود.)

امااگر بگوییم :

 When  I  got  up  this  morning , my  roommate  prepared  breakfast .

یعنی دوستم منتظر شد تا این که من از خواب بلند شوم .

بنابراین اگر قسمتی از جمله با قید when گذشته ساده باشد قسمت دیگر جمله یا گذشته استمراری است یا ماضی بعید و یا گذشته ساده .

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره بیمارستان

 

while , just as , as  – 2 که بعد از آن ها گذشته استمراری به کار می رود .

While  I  was  watering  the  garden  it  began  to  rain .

      هنگامی که داشتم باغ را آب می دادم باران گرفت .

بنابراین اگر قسمتی از یک جمله گذشته استمراری باشد ، قسمت دیگر یا گذشته است یا  گذشته استمراری .

 Just  as  we  were  sitting  down  to  dinner , the  phone  rang .

3– برای نشان دادن عملی که در گذشته چندبار اتفاد افتاده که اکثرا“ با کلمه …all می آید

  
The children were playing football all day

.What  were  you  doing  all  day  yesterday

 4 – با قیود تکراری perpetually , constantly , always:  (برای نشان دادن تداوم کاری درگذشته ) شکل استمراری فعل هم به کار می رود .

.She  was  always  interfering  in  other  people’s  affairs

.He  was  always  ringing  me  up

موارد استفاده گذشته استمراری :

1– بدون‌گفتن‌زمان‌یک‌ پیشرفت‌آهسته و تدریجی رانشان می دهد  .

.It  was  getting  dark

 2– برای نشان دادن عملی که در گذشته شروع شده و شاید بعد از آن هم ادامه پیدا کند .

.At  8  he  was  having  breakfast

این جمله نشان می دهد که آن شخص درساعت 8 در وسط خوردن صبحانه اش بوده (یعنی خوردن صبحانه را قبل از 8 شروع کرده است.)

3– در نقل قول غیر مستقیم : (درخصوص نقل قول ها بعداً صحبت خواهیم کرد.)

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره پارک و میدان بازی

“.He  said ;  “ I  am  living  in  Shiraz

.He  said  that  he  was  living  in  Shiraz

 4 – برای نشان دادن عملی که بین دو برهه از زمان در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است .

.Between June of 1965 and Dec. of 1960, he was writing a novel

5 – برای نشان دادن دو عمل استمرار که در یک زمان در حال انجام گرفتن بوده است .

.I  was  studying  while  he  was  reading

 اطلاعات خود را بسنجید :

  1.         .As you………….., I  saw you

A. were playing         B. Play            C. Playing           D. Will play

2.                                     .While you were playing, I ………. you

A. Saw           B. See               C. Seen            D. Will see

3.                                  .When you came, I ……………..television

A. was watching            B. Watch         C. Will watch    Did watch

جواب:

1a                         2.b                         3.a

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی
امتیاز
41star1star1star1stargray
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.