حال کامل - ماضی نقلی (present perfect tense)

حال کامل – ماضی نقلی (present perfect tense)

اهداف درس(Objectives):
1. – آشنایی با زمان حال کامل
2. – سوالی و منفی کردن این افعال
3. – قیدهای این زمان
4. – کاربرد این زمان

شرح درس:

حال کامل – ماضی نقلی (present perfect tense) عملی است که درگذشته دروقت نامعلومی انجام گرفته ونتیجه و اثرآن تا زمان حال باقی است . این زمان مخلوطی است از زمان حال و گذشته و همیشه ارتباط محکمی با زمان حال دارد . این زمان مخصوصاً درمکالمات ، نامه ها ، روزنامه ها ورادیو تلویزیون استفاده می شود. برای ساخت این زمان از فرمول زیراستفاده می کنیم .

(.Have,,has +past participle (pp

.Have, Has I ,you, we, they, he, she Finished

برای سوالی کردن این زمان دوفعل کمکی have و has را به اول جمله می آوریم .

کلیدم راگم کرده ام .

.have lost my key

؟I Have you lost your key

برای منفی کردن این زمان بعد از دو فعل کمکی مذکور not می آوریم :

.I haven’t forgotten her name

.He hasn’t seen the movie before

علائم این زمان عبارتند از :

just- already- recently- lately- since- for- yet – so far- ever – many times – never – finally-all day- during the past few days – within the past few days- as soon as – now that

توجــه

قید زمانی :

Yesterday, last ….,a minute ago , before ali came دراین زمان به کار نمی روند . برای مثال نمی توانیم بگوییم :

I have opened door a minute ago

درآن صورت باید ازگذشته ساده استفاده کرد .

(since – for (continuative use

1. since1: به معنی“ از “ نشان دهنده مبدازمان است . ( a point in time )

.I haven’t seen him since 10 years ago

.Since he changed he has been much happier

بنابراین since یا باقید زمان گذشته ویا با عبارتی که فعل آن گذشته است بکارمی رود.

1. for2: به معنی “ برای “ و “ بمدت “ نشان دهنده طول زمان است . ( quantity of time )

.I haven’t seen him for 10 years

For هم در زمان ماضی نقلی وهم درجملات گذشته به کارمی رود با این تفاوت که در جملات گذشته بیان کننده ادامه عمل تازمان حال نیست، برای مثال در جمله :

.I studied for 2 years

(2 years ) یعنی مشخص نیست که کدام دو سال مثلا“ پنج تا هفت سال پیش ( اما اکنون مطالعه نمی کنم ) اما هنگامی که می گوییم :

.I have studied for 3 years

یعنی مطالعه من ازسه سال پیش شروع شد ، آن را ادامه دادم و هنوز مشغول مطالعه هستم .

1. just 3: به معنی “تازه” ، درست چند لحظه قبل است و برای بیان عملی است که به تازگی انجام گرفته Just بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می گیرد.

.I’ve just had lunch

همین الان ناهارخورده ام . ( که درفارسی می گوییم : ) همین الان ناهار خوردم .

.Our dinner guests have just arrived

1. already4: به معنی “قبلا“ ، هم اکنون است ومانند just نشان دهنده شکلی است که درگذشته شروع شده اما اخیرا“ یاخیلی نزدیک به زمان حال تمام شده است محل آن بین فعل کمکی وفعل اصلی بعد از فعل to be وگاهی نیز در آخر جمله است معادل این کلمه before است که درآخرجملات ماضی به کارمی رود.

.I have already mailed my package

.He has visited a great number of place already

already زمانی را زودتر از آنچه انتظارمی رود نشان می دهد و در موقعیت های مثبت به کارمی رود اما به طور استثنا به عنوان شک و تردید می تواند در جملات سوالی به کار رود .

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره ادارۀ راهنمایی و رانندگی

.He is in Shiraz already . (or ) he is already in Shiraz

.They know the answer already

?Have they found the thief already

1. yet 5 :بمعنی “هنوز” درجملات منفی و سوالی به کارمی رود و کارزمانی دیرتر از آنچه انتظارمی رود انجام می گیرد و گوینده انتظاردارد چیزی اتفاق بیفتد و معمولا“ در آخر جمله می آید.

.Ali hasn’t read the book yet

.They aren’t here yet

?Is it stopped raining yet

1. so far, up to now6: به معنی “تاکنون” در آخر جملات ماضی نقلی به کارمی رود .

(We have had no trouble with our television set so far. ( up to now

ما تاکنون هیچ مشکلی در مورد دستگاه تلویزیونمان نداشته ایم.

.We have completed 17 lessons so far

1. never7 و ever : به طرز استفاده این دوکلمه درجملات ماضی نقلی توجه کنید :

آیا تاکنون درچین بوده اید ( به چین رفته اید ؟ )

?Have you ever been to china

.No , I have never been to china

بنابراین ever درجملات مثبتِ سوالی و never درجملات منفی به کار می رود.

.I have never seen such a film

تاکنون چنین فیلمی ندیده ام ( که درفارسی می گوییم ) تاحالا چنین فیلمی ندیده بودم.

.He has never driven a car before

1. lately- recently8:

recently قبل ازفعل اصلی وبعد از have وhas ویا درآخرجمله می آید

.She hasn’t written to me recently

.I have been very busy lately

علامت های دیگر :

1. 9– با عبارتهای : It’s the first time , this is the first time ….. ماضی نقلی بکار می‌رود.

(This is the first time he has driven a car . ( not: drives

?Is this the first time you’ve been in hospital

10.1– باکلمات : this week , today , this morning ( evening )….. this term,
هنگامی که این دوره های زمان درزمان صبحت گوینده تمام نشده باشند ماضی نقلی بکارمی رود.

.I’ve smoked 10 cigarettes today

امروز ده نخ سیگارکشیده ام. ( شاید قبل از اینکه امروزبه آخر برسد سیگار بیشتری بکشم .)

?Has Ali had a holiday this year

نکته‌

اگر جمله ای قید زمان نداشته باشد ماضی نقلی است .

.He has put his comb in his pocket

.I have seen this film before

نکته‌

جمله های حال کامل برای بیان کارهایی که از گذشته تاحال تکرارشده به کارمی رود.

قیدتکرار : …..,some times , never , always

تعداد دفعات : …..,once ,twice, three, times, several times

.Ail has watched TV every night this week

علی این هفته هرشب تلویزیون تماشاکرد.

چندبار از باغ وحش دیدن کرده ام.

.I have visited the zoo several times

علامت های دیگری که معنای گذشته تاحال را دارند عبارتند از :

so far , up to now, until now , up to the present, as yet , over , for the last.

.As yet we haven’t made any plans for our holidays

تا حالا نقشه ای برای تعطیلاتم نکشیده ام .

.The car payments have been extended over two- year period

پرداخت پول ماشین بیش ازدوسال ادامه داشت .

دراین هفت روز اخیر

for the last week

مدت زمان ازگذشته تاحال

نکته‌1
الگوی زیربرای بیان مدت زمان ازگذشته تاحال بکارمی رود.

جمله گذشته ساده یا قید گذشته since + +دوره زمان + حال+ IT

(It is 3 years since I saw her . ( since last Friday

نکته‌2
زمان حال کامل درجملات وصفی بعد ازصفات عالی ، اعداد ترتیبی ، the only, the first به کارمی رود در این حالت جمله اصلی زمان حال است .

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره مرکز شهر

This is the first time she has been to shiraz .

اولین باراست که به شیراز مسافرت کرده .

گذشته +فاعل + Would rather

.I’d rather you gave me 10 tomans in notes

ای کاش شما اسکناس 10 تومانی به من می دادید.

تست

1) .He is tired because he ………..football all afternoon

a) have played      b) has played        c) had played     d) played

*جمله قبل از because قرار گرفته است زمان حال ساده است و در جمله بعد آن باید از ماضی نقلی استفاده شود.

یك عمل در گذشته انجام شده است و الآن اثر آن باقی است. گزینه a و b درست است. فاعل سوم شخص مفرد است و گزینه b درست است.

او خسته است زیرا بعد از ظهر فوتبال بازی كرده است. پس در زمان گذشته یك عملی انجام داده است و اثر بازی كردن فوتبال خستگی است و به زمان حال رسیده است.

2) .John is unhappy because he ……….his money

a) lost         b) have lost           c) has lost      d) lose

*جان ناراحت است زیرا پولش را گم كرده است. جان در گذشته پول گم كرده است و اثر گم كردن پول موجب ناراحتی جان شده است. گزینه b و c درست است و چون فاعل ما سوم شخص مفرد است گزینه c درست است.

3) .She ………..here since 1948

a) worked     b) have worked     c) has worked      d) was working

*since قیود ماضی نقلی است و مبداء زمان را نشان می دهد. گزینه c و b را انتخاب می كنیم و چون فاعل سوم شخص مفرد است گزینه c انتخاب می شود.

او از سال 1948 اینجا كار كرده است، یا اثر كار كردن در زمان حال باقی است.

4) .I ………..in Greece since 1976

a) have lived     b) lived     c) has lived      d) was living

*از سال 1976 در یونان زندگی كرده ام. گزینه a درست است.

5) .I ………..to him a bout it several times

a) have spoken     b) am speaking      c) speak      d) spoke

*من چندین بار درباره آن موضوع با او صحبت كرده ام. قید several time نشان دهنده ماضی نقلی است و با توجه به فاعل جمله، گزینه a درست است.

6) .She ………….English for 8 years

a) studied       b) have studied       c) has studied      d) studying

*به مدت 8 سال انگلیسی خوانده است. پس چنین كسی قادر به صحبت كردن زبان انگلیسی است. گزینه b و c است و چون فاعل جمله سوم شخص مفرد است گزینه c درست است.

7) .We ………….. 17 lessons so far

a) have learned     b) has learned      c) learned     d) were learning

*ما تا حالا 17 درس را یاد گرفته ایم. So far: تا به حال. گزینه b و a درست است با توجه به فاعل جمله، سوم شخص مفرد است. گزینه a است.

8) .Majid ……………..yet

a)didn’t come   b) haven’t come   c) hasn’t come   d) wasn’t coming

*گزینه c درست است. مجید هنوز نیامده است. با توجه به قید زمان yet.

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
گرامر حال کامل - ماضی نقلی در انگلیسی
امتیاز
41star1star1star1stargray
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.