زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده (present simple)

زمان حال ساده يکی از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسی مي‌باشد که کاربردهای زیادی در مکالمات روزمره دارد و جزئی از پرکاربردترین زمانها می باشد.

ساختار

جمع

go,

play,

don’t work

we

you

they

مفرد

go, play,
don’t work

I, you

goes, plays, doesn’t work

he, she, it

کاربرد

زمان حال ساده يکی از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسی مي‌باشد که برای مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1– برای بيان عملی که هميشه تکرار می‌شود، مانند يک عادت يا رسم:

          .I go to school by bus

          .We get up at 7 AM

          ‘.Does he smoke?’ ‘No, he doesn’t

2– برای بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

 • .The Earth orbits the Sun
 • .I come from Iran
 • .Some animals migrate in winter

(بعضی از حيوانات در زمستان مهاجرت مي‌کنند.)

3– برای بيان حقيقتی که برای مدتی (طولانی) دوام داشته باشد:

 • .I work in a shop
 • .She lives in a small cottage
  یک نکته
زمان حال ساده اغلب با قيدهای تکرار مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مهمترين قيدهای تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:

never     rarely     sometimes     often     usually     always
0%……………………….. 50% ………………………..100%

 • .I usually play football with my friends
 • .I never go shopping
 • .sometimes she plays piano for us

نکاتی در مورد هجی (verb + s)

1- افعالی که به x, ch, sh, ss و o ختم می‌شوند، به جای es ،s     می‌گيرند:

kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن حرف بی‌صدايی بيايد، y به ies تبديل می‌شود:

try, tries     hurry, hurries     fly, flies

ولی آن دسته از افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن يک حرف صدادار وجود دارد، تنها يک s می‌گيرند:

plays, buys, enjoys

برای حالت سوم شخص یعنی ضمائر he، she، it از s سوم شخص استفاده می‌شود.

 • مثال:
 • .He works for I.R.I.B
 • .The moon goes around our planet
 • .Your dog always barks loudly
 • او برای صدا و سیما کار می‌کند.
 • ماه به دور سیاره ما می‌چرخد.
 • سگ شما همیشه با صدای بلند پارس می‌کند.

برای سوالی کردن زمان حال ساده از Do و Does استفاده می‌کنیم.

 • مثال:
 • ?Does she drink tea very often
 • ?Do I come from Iran
 • ?Do workers clean here every Monday
 • آیا او اغلب اوقات چای می‌نوشد؟
 • آیا من اهل ایرانم؟
 • آیا کارگران هر دوشنبه اینجا را نظافت می‌کنند؟

برای منفی کردن زمان حال ساده در زبان انگلیسی از Don’t و Doesn’t استفاده می‌کنیم.

 • مثال:
 • .He doesn’t work for I.R.I.B
 • .Your dog doesn’t bark loudly
 • او برای صدا و سیما کار نمی‌کند.
 • سگ شما با صدای بلند پارس نمی‌کند.

برای بیان ساعت حرکت قطارها، هواپیماها و … نیز از زمان حال ساده استفاده میشود.

.The train leaves at 10:00

.The plane arrive at 2:30

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
گرامر زمان حال ساده در انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
در ادامه بخوانید  مکالمه درباره پستانداران
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.