صفات شمارشی (Quantifier)

صفات شمارشی (Quantifier)

کاربرد صفات شمارشی (Quantifier):

صفات شمارشی (Quantifiers) (لغاتي که بيانگر کميت و تعداد مي باشند) به کلماتي اطلاق مي شود که قبل از اسم (شمارشي يا غير شمارشي) آمده و کميت آنرا مشخص مي کند.

پرکاربردترين صفات شمارشی (Quantifier) عبارتند از:

all(100%), most(90%), a lot of(80%), lots of(80%), many(80%), much(80%), some(70%), any(70%), a few(30%), a little(30%), few(10%), little(10%), none(0%)

به مثالهاي زير توجه نماييد:

.All of us will die one day

يک روز همه ما خواهيم مرد

.Most people say that they will get married

بيشتر مردم مي گويند که آنها ازدواج خواهند کرد

.Many people will learn how to drive a car

اغلب مردم رانندگي را خواهند آموخت

.Some people will have large family

بعضي از مردم خانواده بزرگ خواهند داشت

.A few people will not get married

تعداد کمي از مردم ازدواج نخواهند کرد

.Few people are going to have ten children

بسيار اندکند کساني که مي خواهند ده فرزند داشته باشند

.None can live without water

هيچکس بدون آب زنده نخواهد ماند

صفات شمارشی (Quantifier) زير فقط براي اسامي شمارشي بکار مي روند :

many, a few, few

صفات شمارشی (Quantifier) زير فقط براي اسامي غير قابل شمارشي بکار مي روند :

much, a little, little

کاربرد Few, a few, Little, a little

Few (کم، اندک، کمی)

همیشه با اسمهای قابل شمارش بکار برده می شوند و عدم یا نبودن چیزی یا شخص را رسانده و همیشه با اسم جمع و فعل جمع همراه است و معنی جمله همیشه میل به منفی دارد.

.There were Few children in the garden

a few (چندتا)

با اسمهای قابل شمارش و با فعل جمع بکار می رود و وجود چند چیز را می رساند (مثبت) حتی به تعداد کم

.He has a Few friends in this city

در ادامه بخوانید  جمله خبری (Declarative Sentence)

Little (کم، اندک، کوچک)

همیشه با اسمهای غیر قابل شمارش همراه است و با اسم و فعل مفرد بکار می رود و عدم وجود چیزی را می رساند و معنی جملات با (Little) همیشه میل بطرف منفی دارد.

There is little water in the river.

A little (کمی)
با اسمهای غیر قابل شمارش و با فعل مفرد بکار رفته و وجود مقدار چیزی را می رساند (مثبت) حتی اگر به مقدار کم باشد.

 .He has a little money in his wallet-

نکته:
هنگامیکه جواب سوالی با (yes) شروع شود در آن جمله از (a Few) و (a Little) استفاده می کنند و وقتی جواب با کلمه ی (not) شروع شود از (Few) و (Little) استفاده می شود، البته اگر در جمله ای از (only) استفاده شود باید از صفات مثبت (a few) و (a little) استفاده کرد.

کاربرد some, any :

some به معني چندتايي و مقداري ماقبل اسامي قابل شمارش و غير قابل شمارش در جملات مثبت بکار مي رود. مثال:

.I’ve got some oranges

من تعدادي پرتقال دارم

.I’ve got some water

من مقداري آب دارم

از آنجاييکه some تنها در جملات مثبت بکار مي رود، بجاي آن در جملات منفي و سوالي از any استفاده مي شود. مثال:

.I haven’t got any apples

من هيچ سيبي ندارم

?Have you got any bread

آيا مقداري نان داريد؟

توجه: همانگونه که ذکر شد، some و any ماقبل اسامي غير قابل شمارش و همچنين اسامي قابل شمارش جمع بکار برده مي شوند.
فرق بین (some) و (any)

کلمه (some) در جملات مثبت و با اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش و با فعل مفرد و جمع بکار می رود ولی (any) در جملات منفی و سوالی با اسمهای قابل شمارش و با فعل مفرد و جمع بکار می رود. البته کلمه ی (any) بعضی مواقع با جملات سوالی می آید و موقعی است که سوال کننده انتظار جواب مثبت داشته باشد.

در ادامه بخوانید  گرامر wish

Can you give me some more information

کاربرد much, many, a lot of :

much به معني مقدار زياد ماقبل اسامي غير قابل شمارش و در جملات منفي و سوالي بکار مي رود. مثال:

?How much water is there

.There isn’t much water

many به معني تعداد زياد ماقبل اسامي قابل شمارش جمع و در جملات منفي و سوالي بکار مي رود. مثال:

?How many oranges are there

.There aren’t many eggs

a lot of به معني تعداد و مقدار زياد بجاي much و many ما قبل اسامي قابل شمارش و غير قابل شمارش و در جملات مثبت بکار مي رود. مثال:

.There are a lot of oranges

.There is a lot of water

ترکیب در جمله بوسیله (not only… but also)

جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات (not only) و (but also) به هم ربط داده می شوند.

همیشه برای ترکیب دو جمله بوسیله (not only) و (but also) و فاعل و فعل مشترک بین دو جمله را نوشته و سپس (not only) آورده و سپس ادامه جمله اول و قسمت مشترک جمله دوم (که با جمله اول مشترک بود) را حذف کرده و سپس و (but also) را آورده و بعد ادامه جمله را نوشته .

 .He is kind. He is helpful-

.He is not only kind but also helpful-

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
گرامر صفات شمارشی در انگلیسی
امتیاز
41star1star1star1stargray
1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.