کلمات پرسشی (Question work)

کلمات پرسشی (Question work)

فهرست کلمات پرسشی (Question work) در زبان انگلیسی:

در آموزش این جلسه به بررسی کلمات پرسشی (Question work)  انگلیسی زیر می پردازیم:

who،  whom، which،  what،  whose،  when،  how long،  where ،  how  often, how many times،   how much،   how far، why

.کلمه who

کلمه پرسشی who در زبان انگلیسی به فاعل جمله اشاره می نماید و در واقع جانشین فاعل می شود و فعل آن نیز همیشه تابع ضمیر سوم شخص مفرد می باشد و به معنی(چه کسی ) است؛ به عنوان مثال:

“چه کسی در این کلاس تدریس می کند” در زبان انگلیسی می شود:

?Who teaches in this class

در نتیجه هنگامی از who استفاده می کنیم که فاعل برایمان معلوم و شناسا باشد.

.کلمه whom
کلمه ی پرسشی whom ضمیر پرسشی است که به جای مفعول  در جمله می آید و به معنی (چه کسی را ؛ به چه کسی) است. به عنوان مثال:

من دیشب علی را دیدم

I saw ali last night

دیشب چه کسی را دیدید؟

?Whom did you see last night

همان طور که دیدیم زمانی از whom استفاده می شود که مفعول شخص در جمله برای ما نامعلوم باشد؛ در زبان انگلیسی در برخی مواقع از کلمه پرسشی who بجای کلمه ی whom نیز استفاده می شود بدون اینکه از نظر معنایی فرقی داشته باشند؛ مثال:

چه کسی را دیدید؟

?Whom did you see

?Who did you see

نکته گرامریکاملا روشن است که در این مثال who مفعولی است چون که پس از آن فعل کمکی به کار رفته است، در حالی که پس از کلمه ی پرسشی  who  در صورتی که حالت فاعلی داشته باشد به هیچ وجه فعل کمکی به کار نمی رود.

در صورتیکه در حالت بالا فعل جمله حرف اضافه داشته باشد، می توان جمله را به دو صورت زیر نوشت:

با چه کسی صحبت کردید؟

?To whom did you talk

?Whom did you talk to

.کلمات what, which

کلمه پرسشی which یا which one هم ضمیر و هم صفت و هم بصورت فاعل و هم بصورت مفعول در جمله بکار می رود.

در حالت فاعلی فعل معین بعد از آن نمی آید ولی در حالت مفعولی فعل معین بعد از آن می آید.

?Which bus goes to Tehran

?Which is yours

?Which book did you take

.کلمه پرسشی what
هم ضمیر و هم صفت و هم بصورت فاعل و هم بصورت مفعول در جمله بکار می رود.

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره خانه

اگر به صورت فاعل بکار رود فعل کمکی بعد از آن نمی آید ولی اگر به صورت مفعولی باشد، بعد از آن فعل معین می آید.

?What makes it sweet

?What did you do last night

?What book do you read

.کلمه whose
کلمه پرسشی whose بیانگر مالکیت در جمله است؛ یعنی زمانی به کار می رود که مالکیت شی یا شخص برای ما مجهول و نا معلوم باشد. مثلاً:

این کتاب مال چه کسی است؟

?Whose book is this

این مال چه کسی است؟

?Whose is this

 

در مثال اول به دلیل آنکه کلمه ی پرسشی whose قبل از اسم آمده صفت پرسشی است، در صورتیکه در مثال دوم چون قبل از فعل در جمله به کار رفته است ضمیر پرسشی نام دارد.

نکته گرامری: در اغلب موارد پس از whose از اسم استفاده می شود.
.کلمه whom

کلمه پرسشی when  به معنی (کی؟ چه موقع؟) است و در واقع قید پرسشی زمان  می باشد.

چه موقع او تهران را ترک کرد؟

?When did he leave tehran

.کلمه  How long

کلمه how long  نیز قید است و در مورد زمان می باشد و به معنا (چه مدت؟) در فارسی است. این کلمه ی پرسشی هنگامی به کار می رود که طول زمان یا مدت زمان چیزی را بخواهیم از کسی بپرسیم؟

چه مدت در آنجا ماندید؟

?How long did you stay there

 

نکته گرامری۱:  کلمه پرسشی how long در اکثر مواقع همراه با ماضی نقلی استمراریدیده می شود و با آن می آید.

چه مدت در این موسسه مشغول تدریس هستید؟

?How long have you been teaching in this institute

نکته گرامری۲: کلمه how long برای پرسیدن طول یک مکان نیز به کار می رود.

طول این اطاق چقدر است؟

?How long is this room

.کلمه Where

کلمه ی پرسشی where قید پرسشی مکان است و در زبان فارسی به معنی (کجا؟) می باشد؛ این کلمه ی پرسشی در اول جمله برای پرسیدن مکان یا جای چیزی می آید. به مثال زیر دقت کنید:

او کجا رفت؟

?Where did he go

.کلمه های how often, how many times

کلمات how often, how many times قیدهای پرسشی تکرار و به معنی  How often (چند وقت ) و How many times (چند بار ) هستند. این کلمات پرسشی وقتی در جمله به کار می روند که تعداد انجام عمل یا حالتی را بخواهیم از کسی بپرسیم؛ مثلاً:

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره لباسهای کار، رسمی و غیر رسمی

او چند وقت به چند وقت به سینما می رود؟

?How often does he go to the cinema

هفته ای چند بار به سینما می رود؟

?How many times a week does he go to the cinema

.کلمه How 
 کلمه how  در فارسی به معنی (چطور؟ ) است و قید پرسشی کیفیت و حالت می باشد؛ این کلمه ی پرسشی وقتی در جمله به کار می رود که چگونگی انجام کاری را بخواهیم از کسی بپرسیم؛ به عنوان مثال:

چطور به آنجا رفتید؟

?How did you go there

.کلمه How much
کلمه پرسشی how much قید پرسشی مقدار است و به معنی (چقدر؟) می باشد و هنگامی در جمله به کار می رود که مقدار و میزان چیزی را بخواهیم بپرسیم؛ مثلاً:

چقدر پول برای کتاب پرداختید؟

?How much did you pay for the book

.کلمه How far
کلمه پرسشی how far قید پرسشی مسافت است و  برای پرسیدن فاصله ی بین دو محل به کار می رود؛ به مثال زیر دقت کنید:

فاصله تهران تا مشهد چقدر است؟

?How far is Tehran to Mashhad

نکته گرامری: در جواب how far  ( به معنی تا کجا ) باید قبل از مکان از کلمه ی as far as به معنی “تا” استفاده شود و به کار بردن till و until که مختص زمان است، غلط است.

.کلمه Why

کلمه پرسشی why به معنی (چرا؟) و قید پرسشی علت و دلیل است؛و برای پرسیدن علت و سبب انجام کاری به کار می رود؛ مثلاً:

چرا او به انگلستان رفت؟

?Why did he go to England

 نکته گرامری: کلمه what…for معادل کلمه why است؛ مثال:

برای چه آن کار را کردید؟=چرا آن کار را انجام دادید؟

?What did you do that for?= Why did you do that

 نکته : اگر کلمات پرسشی در وسط جمله به عنوان یک کلمه ربط به کار بروند، جمله حالت سوالی خود را از دست می دهد و به صورت خبری بیان شده و علامت سوال از جمله حذف خواهد شد. مثال:

علی کجاست؟

?Where is Ali

نمیدانم علی کجاست.

.I don’t know where Ali is

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
گرامر کلمات پرسشی در انگلیسی
امتیاز
41star1star1star1stargray
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *