مکالمه درباره فرودگاه

مکالمه درباره فرودگاه

مکالمه درباره فرودگاه

An Airport

مسافرت با هواپیما یکی از سریع ت…
نوامبر 29, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره قطعات خودرو

مکالمه درباره قطعات خودرو

مکالمه درباره قطعات خودرو

Parts of a car
خیلی از کلماتی ک…
نوامبر 29, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره خرید و نگهداری اتومبیل

مکالمه درباره خرید و نگهداری اتومبیل

مکالمه درباره خرید و نگهداری اتومبیل

Buying or maintaining a car

معمولا…
نوامبر 27, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره اتومبیل ها و کامیون ها

مکالمه درباره اتومبیل ها و کامیون ها

مکالمه درباره اتومبیل ها و کامیون ها

Cars and trucks

مو…
نوامبر 27, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره جهت ها و نقشه ها

مکالمه درباره جهت ها و نقشه ها

مکالمه درباره جهت ها و نقشه ها

Directions and Maps

برای آدرس د…
نوامبر 27, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره علائم راهنمایی و رانندگی

مکالمه درباره علائم راهنمایی و رانندگی

مکالمه درباره علائم راهنمایی و رانندگی

Traffic signs

برای خیابان و یا کوچه ه…
نوامبر 26, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره حروف اضافه مربوط به حرکت

مکالمه درباره حروف اضافه مربوط به حرکت

مکالمه درباره حروف اضافه مربوط به حرکت

Prepositions of mot…
نوامبر 25, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره حمل و نقل عمومی

مکالمه درباره حمل و نقل عمومی

مکالمه درباره حمل و نقل عمومی

Public transportation

در زب…
نوامبر 25, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره حمل و نقل پایه

مکالمه درباره حمل و نقل پایه

مکالمه درباره حمل و نقل پایه

Basic transportation

حمل …
نوامبر 24, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره اقدامات اورژانسی

مکالمه درباره اقدامات اورژانسی

مکالمه درباره اقدامات اورژانسی

Emergency procedures

با وجود اینک…
نوامبر 23, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره فوریت ها و سوانح طبیعی

مکالمه درباره فوریت ها و سوانح طبیعی

مکالمه درباره فوریت ها و سوانح طبیعی

Emergencies and natural disasters

از ج…
نوامبر 23, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره امنیت عمومی

مکالمه درباره امنیت عمومی

مکالمه درباره امنیت عمومی

Public safety

Watch در زبان انگلیسی به مع…
نوامبر 23, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره جرم و جنایت

مکالمه درباره جرم و جنایت

مکالمه درباره جرم و جنایت

Crime

می توانیم در زبان انگلیسی…
نوامبر 23, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره سیستم قانونی

مکالمه درباره سیستم قانونی

مکالمه درباره سیستم قانونی

The legal system

Judge هم به …
نوامبر 22, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره حقوق و مسئولیت های مدنی

مکالمه درباره حقوق و مسئولیت های مدنی

مکالمه درباره حقوق و مسئولیت های مدنی

Civic rights and responsibilities

نوامبر 21, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره خدمات دولتی و نظامی

مکالمه درباره خدمات دولتی و نظامی

مکالمه درباره خدمات دولتی و نظامی

Government and military service

همچ…
نوامبر 21, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره ادارۀ راهنمایی و رانندگی

مکالمه درباره ادارۀ راهنمایی و رانندگی

مکالمه درباره ادارۀ راهنمایی و رانندگی

Department of motor vehicle (DMV)

گرفتن …
نوامبر 20, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره اداره پست

مکالمه درباره اداره پست

مکالمه درباره اداره پست

The post office

به طور کلی سه نوع روش بر…
نوامبر 20, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره کتابخانه

مکالمه درباره کتابخانه

مکالمه درباره کتابخانه

The library

لغت متناسبی که برای (جستجو…
نوامبر 19, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره تقاطع خیابان

مکالمه درباره تقاطع خیابان

مکالمه درباره تقاطع خیابان

An intersection

در این موضوع می توان از مکا…
نوامبر 19, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره بانک

مکالمه درباره بانک

مکالمه درباره بانک

The Bank

خیلی از کلماتی که ما در انگلی…
نوامبر 18, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره بازارچه

مکالمه درباره بازارچه

مکالمه درباره بازارچه

A mall

Mall در زبان فارسی به معنی ف…
نوامبر 15, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره بهداشت شخصی

مکالمه درباره بهداشت شخصی

مکالمه درباره بهداشت شخصی

Personal Hygiene

تفاوتی که در  combو  brush وجود دا…
نوامبر 14, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره خیابانهای شهر

مکالمه درباره خیابانهای شهر

مکالمه درباره خیابانهای شهر

City streets

در اشاره به رفتن به مناطق مخ…
نوامبر 14, 2017/توسط برجسته
مکالمه درباره مرکز شهر

مکالمه درباره مرکز شهر

مکالمه درباره مرکز شهر

Downtown

Station در زبان انگلیسی به…
نوامبر 14, 2017/توسط برجسته