نوشته‌ها

کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کاربرد ها و گرامر کلمات (will and would)

کلمات will و would افعال کمکی هستند. افعال کمکی به خودی خود معنی خاصی را بیان نمی کنند، و این دو کلمه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پست ما قصد داریم به تفاوت will و would و همچنین کاربردهای رایج آنها بپردازیم.

رایج ترین کاربرد will و would این است که آنها برای صحبت کردن در مورد آینده بکار می روند (این که چه اتفاقی در آینده می افتد)، با این تفاوت که کلمه would گذشته ( will) در گذشته در مورد آینده ای که قبلا در مورد آن صحبت می کردیم، صحبت می کند ( به این کاربرد would در انگلیسی ‘future in the  past‘ می گویند). به چند مثال توجه کنید:

It will rain tomorrow

فردا باران خواهد بارید

I thought it would rain

من فکر کردم باران می بارد

Nobody will go to that city

هیچ کس به اون شهر نخواهد رفت

He said nobody would go to that city

او گفت هیچ کس به اون شهر نخواهد رفت

کاربرد دیگر will و would که خیلی هم رایج است مربوط به جملات شرطی می باشد. همانطور که می دانید سه نوع جمله شرطی وجود دارد. در جملات شرطی نوع اول از will استفاده می شود و در جملات شرطی نوع دوم و سوم از would استفاده می شود.

If I find his address, I will send him an invitation

اگر آدرسش را پیدا کنم دعوتش می کنم (نوع اول)

If I found his address, I would send him an invitation

اگر آدرسش را پیدا میکردم دعوتش می کردم (نوع دوم)

If I had found his address, I would have sent him an invitation

اگر آدرسش را پیدا کرده بودم دعوتش می کردم (نوع سوم)

فعل کمکی will برای پیشنهاد و قول دادن هم استفاده می شود. برای این منظور ما از ‘I will’ و ‘we will’ استفاده می کنیم.

I will help you with your homework tomorrow

من فردا در تکلیف درسیت بهت کمک می کنم (پیشنهاد)

We will get your car fixed soon

ما بزودی ماشینت رو می دهیم تعمیر کنند (قول)

و در انتها، از would برای درخواست های مودبانه استفاده می شود.

? Would you post this letter for me please

میشه لطفا این نامه رو برای من پست کنی؟

?Would you mind not telling anybody about this accident

میشه لطفا با کسی در باره این اتفاق صحبت نکنی؟

نکتهwill  در این کاربرد نباید در موقعیت های رسمی بکار برده شود چون مودبانه نیست.

 

برای دانلود فایل PDF با کیفیت بالا کلیک کنید

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

من آنجا هستم.

.I am there

تو آنجا هستی.

.You are there

او (مذکر) آنجا هست.

.He is there

او (مونث) آنجا هست.

.She is there

آن (اشیا و حیوانات) آنجا هست.

.It is there

ما آنجا هستیم.

.We are there

شما آنجا هستید.

.You  are there

آنها آنجا هستند.

.They are there

نکته1: همانطور که می دانید is  برای مفرد و are برای جمع بکار می رود.

نکته 2: مخفف افعال to be در زمان حال به شکل زیر است.

 

I’m

I am

You’re

You are

He’s

He is

She’s

She is

It’s

It is

We’re

We are

You’re

You  are

They’re

They are

نکته3: برای منفی کردن افعال  to be در زمان حال، بعد از am/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.

.I am not a teacher                           من معلم نیستم

.He is not a farmer                           او کشاورز نیست

. We are not doctors                        ما دکتر نیستیم

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان حال:

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.

?Am I a student             آیا من دانش آموز هستم؟

.Yes, I am                                     بله، من هستم

.No, I am not                                نه، من نیستم

?Is it an orange                       آیا آن پرتقال است؟

.Yes, It is                                         بله، آن است

.(No, It is not(isn’t                         نه، آن نیست

?Are they teachers               آیا آنها معلم هستند؟

.Yes, they are                              بله، آنها هستند

.(No, they are not(aren’t             نه، آنها نیستند

 

نکته1: سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Questionنام دارند.

نکته2: در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از “آیا” استفاده می کنیم.

نکته3:not am  شکل مخفف ندارد.

نکته4: زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدا دار باشد(a,e,u,i,o) برای سهولت خواندن بجای a از anاستفاده می کنیم.  ( It is an Orange )

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد

 الف) محاوره ای:

?Aren’t they your friend               آیا آنها دوست شما نیستند؟

? Isn’t she your student                آیا او دانش آموز شما نیست؟

ب) رسمی و اداری:

?Are they not your friend             آیا آنها دوست شما نیستند؟

? Is she not your student             آیا او دانش آموز شما نیست؟

حال به صرف افعال to be در زمان گذشته می پردازیم.

من دیروز آنجا بودم.

.I was there yesterday
تو دیروز آنجا بودی.

.You were there yesterday

او (مذکر) دیروز آنجا بود.

.He was there yesterday

او (مونث) دیروز آنجا بود.

.She was there yesterday

آن (اشیا و حیوانات) دیروز آنجا بود.

.It was there yesterday

ما دیروز آنجا بودیم.

.We were there yesterday

شما دیروز آنجا بودید.

.You were there yesterday

آنها دیروز آنجا بودند.

.They were there yesterday

نکته1: همانطور که می دانید was برای مفرد و were برای جمع بکار می رود.

نکته2: برای منفی کردن افعال to be در زمان گذشته، بعد از was/were  کلمه not را اضافه می کنیم.

.I was not(wasn’t) at home last night                          من دیشب خانه نبودم

.They were not(weren’t) at home last night                 آنها دیشب خانه نبودند

 

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان گذشته:

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.

?Was I at home last night                           آیا من دشب خانه بودم؟

?Were they at home last night                    آیا آنها دیشب خانه بودند؟

پرسش منفی:

کافیست فرم مخفف افعال را قبل از فاعل بکار ببریم.

?Wasn’t I at home last night                            آیا من دشب خانه نبودم؟

?Weren’t they at home last night                     آیا آنها دیشب خانه نبودند؟

و در آخر به صرف افعال to be در آینده می پردازیم:

 

من آنجا خواهم بود.

.I will be there

تو آنجا خواهی بود.

.You will be there

او (مذکر) آنجا خواهد بود.

.He will be there

او (مونث) آنجا خواهد بود.

.She will be there

آن (اشیا و حیوانات) آنجا خواهد بود.

.It will be there

ما آنجا خواهیم بود.

.We will be there

شما آنجا خواهید بود.

.You will be there

آنها آنجا خواهند بود.

.They will be there

نکته: در گذشته برای افعال to be در آینده از will/shall استفاده می کردند، به طوری که برای اول شخص مفرد از  shall و برای سایر ضمایر از will استفاده می کردند. اما امروزه برای اول شخص مفرد هم از will استفاده می کنند.

برای منفی کردن افعال to be در آینده، بعد از  will کلمه not را اضافه می کنیم که مخففش می شود Won’t.

.I won’t be there next year                        من سال بعد آنجا نخواهم بود

نحوه سوالی کردن افعال to be درآینده:

جای will را با ضمایر فاعلی عوض می کنیم:

?Will you be there next week                   آیا هفته بعد آنجا خواهی بود؟

 پرسش منفی:

برای پرسش منفی Won’t را قبل از فاعل قرار می دهیم.

?Won’t you be there next week                آیا هفته بعد آنجا نخواهی بود؟

 

برای دانلود فایل PDF با کیفیت بالا کلیک کنید

افعال کمکی (auxiliary verbs)

افعال کمکی (معین)

افعال کمکی یا معین (auxiliary verbs) معمولاً قبل از یک فعل دیگر (فعل اصلی) در جمله قرار می‌گیرند و کارشان کمک به فعل اصلی جمله در تشکیل عبارات فعلی می‌باشد.

افعال کمکی را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:

افعال کمکی اصلی

be, have, do

افعال کمکی وجهی

must
ought to
used to

shall
should

may
might

can
could

will
would

ویژگیهای افعال کمکی

الف) افعال کمکیاصلی

حالت سوم شخص مفرد (s form-)، گذشته ساده و اسم مفعول (قسمت سوم فعل) آنها نامنظم (بی قاعده) است:

PAST PARTICIPLE PAST TENSE S FORM-  

:be

:have

:do

been

had

done

was / were

had

did

is

has

does

ب) افعال کمکی وجهی

1- در حالت سوم شخص مفرد (بر خلاف افعال معمولی) s نمی‌گیرند:

(…She can play the piano quite well. (not: She cans
(…He must work harder. (not: He musts

2- در جملات پرسشی و منفی، از فعل کمکی دیگری استفاده نمی‌کنند:

?What would you buy if you won the lottery
(…not: What did you would buy)

3- هیچگاه to بعد از آنها قرار نمی‌گیرد (به استثنای ought to و used to):

You should phone the police immediately. (not: you should to

(…phone

4 – هیچگاه ed یا ing نمی‌گیرند:

 mustingmusted

5- هیچگاه با همدیگر به کار برده نمی‌شوند:

.I might could wash the car

قابلیت های مختلف افعال کمکی

1- برای منفی کردن یک جمله کافی است پس از فعل کمکی، not اضافه کنید و یا از حالت مخفف آن استفاده کنید:

 .She will come → She will not (won’t) come

2- برای پرسشی کردن یک جمله، فعل کمکی را قبل از فاعل جمله قرار دهید:

 ?She will come → Will she come

3- گاهی می‌توان فعل اصلی پس از فعل کمکی را حذف کرد به شرط آنکه معنی آن (با توجه به شرایط) واضح باشد:

(‘.Will she come tonight?’ ‘No, she can’t.’ (=’she can’t come’
‘?I’ve never been to China. Have you’

برای دانلود فایل PDF با کیفیت بالا کلیک کنید