نوشته‌ها

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns)

ضمایر انعکاسی و تاکیدی (Emphasizing and Reflective Pronouns) دارای شکل و معنی مشابه هستند:

مفرد

خودم

Myself

 خودت Yourself
خودش – مذکر Himself
خودش – موئث Herself
خودش – اشیا و حیوانات Itself

جمع

خودمان Ourselves
خودتان Yourselves
خودشان Themselves

 

ضمایر انعکاسی :

هر گاه فاعل و مفعول جمله یکی باشند یعنی هر دو به یک نفر یا یک چیز اشاره کنند، برای مفعول جمله به جای ضمیر مفعولی از ضمیر انعکاسی استفاده می کنیم.

.I saw him in the street

من او را در خیابان دیدم.

.I saw myself in the mirror

من خودم را در آینه دیدم.

در هر دو جمله بالا هر دو ضمیر him و  myself مفعول جمله می باشند. در جمله دوم چون فاعل و مفعول جمله به یک شخص اشاره می کنند بنابراین از ضمیر انعکاسی استفاده شده است.

نکته: ضمایر انعکاسی باید با فاعل جمله مطابقت داشته باشند.

.She saw herself in the mirror

.They cut themselves

.Reza cut himself

بعضی از حملات داری دو مفعول هستند. مفعول مستقیم (شیء) و مفعول غیر مستقیم (انسان).

.He bought a book for himself

او برای خودش یک کتاب خرید.

می توان جای مفعول مستقیم و غیر مستقیم را با هم عوض کرد. در این حالت کلمه   for حذف می شود. به عبارت دیگر اگر مفعول غیر مستقیم قبل از مفعول مستقیم قرار گیرد کلمه  for  حذف می شود.

.He bought himself  a book

او برای خودش یک کتاب خرید.

مثال های بیشتر:

.I will make a cup of tea for myself

.I will make myself a cup of tea

 .My sister made a cake for herself

.My sister made herself a cake

ضمایر تاکیدی:

این ضمایر برای تاکید به کار می روند و بر این امر تاکید دارند که فاعل جمله خودش کار را انجام داده نه کسی دیگر.

این ضمایر در دو موقعیت به کار می روند.

1- بعد از فاعل:

.I myself wrote the letter

من خودم نامه را نوشتم.

.He himself has fixed the car

او خودش ماشین را تعمیر کرده است.

2- بعد از مفعول جمله:

.I wrote the letter myself

من خودم نامه را نوشتم.

.He has fixed the car himself

او خودش ماشین را تعمیر کرده است.

این ضمایر در جملات بالا فقط برای تاکید بر روی فاعل جمله بخ کار رفته اند و نقش دیگری ندارند.

اما نقش ضمایر انعکاسی در جمله ، مفعول می باشد.

اگر این ضمایر همراه با حرف اضافه by به کار روند به معنای “به تنهایی” می باشند.

.I did my work by myself

من به تنهایی کارم را انجام دادم.

نمونه سوالات:

.My brother saw ………….…… in the mirror

a.herself              b. himself                c. myself                 d. yourself

You …………………. must drive the car

a.myself                 b. yourself                  c. my                       d. your

?Who wants to make ……………… a cake

     .Nobody , he has made it himself

a.her                    b. himself                    c. him                     d. herself

 جواب:

1b               2.b               3.c

برای دانلود فایل PDF با کیفیت بالا کلیک کنید

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns)

ضمایر فاعلی (subject pronouns) که در پایین آمده اند وقتی به کار می روند که:

I من
you تو
he او(مذکر)
she او(مؤنث)
it آن(اشیا و حیوانات)
we ما
you شما
they آنها

 1) فاعل یک فعل باشد.

 .They play soccer

2) فاعلهای دو عبارت با هم مقایسه شود

 .I am more intelligent than you

3) بعد از فعل to be باشند

.It is she with the child

4) بعد از as و than بیایند

.He isn’t as thin as I

.Ali is in my class
He is a clever student

علی در کلاس من است
او دانشجوی با هوشی است.

.Maryam is a teacher
She is also a house-wife

مریم معلم است.
او همچنان یک زن خانه دار است.

.That book is in English
It is not very expensive

آن کتاب به زبان انگلیسی است.
آن زیاد گران نمی باشد.

.The students are here
They are very glad

دانشجویان اینجا هستند.
آنها خیلی خوشحالند.

 

نکته مهم این است که ضمیر باید با مرجع خود در جنس(مذکر یا مونث) و عدد(جمع یا مفرد) مطابقت داشته باشد.

مثال:
×ضمیر It برای پرسش کلی برای شناسایی افراد، بیان هوا- وقت- فاصله نیز به کار می رود.

مثال:

?Who is it
It is me, Ali

کیه؟
من هستم علی.

It is very hot today

امروز هوا خیلی گرم است.

It is snowing

دارد برف میاد.

How far is it to New York

تا نیویورک چه قدر راه است؟

 

1 ) همه ضمایر شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (They هم می‌تواند به انسان و هم به اشیاء اشاره کند.)

2) ضمیر I همیشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط یک جمله بکار گرفته شود:

  • ?Am right

 

برای دانلود فایل PDF با کیفیت بالا کلیک کنید

 

ضماير ملکي (Possessives)

ضماير ملکي (Possessives) به آن دسته از ضماير گفته مي شود که مالکيت شخصي را نسبت به چيزي نشان مي دهند. اين ضماير در جدول زير مي آيند:

  جدول ضماير ملکي
مفرد                                           جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
Theirs        yours        ours      his/hers- its   yours         mine
(مال من)     (مال تو)    (مال او/آن)    (مال ما)   (مال شما)   (مال آنها)

مثال:

(اين قلم مال من است) .This pen is mine
(آن ماشين مال ماست) .That car is ours

بعضی از ضمیر های ملکی به تنهایی استفاده می شود و برخی از آن ها برای توصیف یک اسم بکار می روند .

مثالی از ضمیر ملکی که به تنهایی استفاده می شود:

whose, mine, yours, his, hers, ours, theirs

That computer is hers

لطفا توجه داشته باشید که هیچ یک از ضمایر ملکی با آپوستروف S بکار نمی روند و همیشه برای کاربرد ضمایر ملکی باید این نکته را مدنظر قرار داد.
استفاده از آپوستروف S برای نشان دادن مالکیت چیزهایی می باشد که مستقیم وصف می شوند و از ضمیر ملکی در آن ها استفاده نشده است.
به طور مثال:

مثال صحیح:

.The school’s collection included an original set of Blackstone’s Commentaries

مثال غلط:

.The schools collection included an original set of Blackstone Commentaries

استفاده ازضمایر ملکی با کلمات دارای ing:

یکی از مسائلی که خواننده زبان انگلیسی را گمراه و گیج می کند استفاده از ضمایر ملکی با ing می باشد و این نکته بسیار مهم در مواقع زیادی جزیی از سوالات تافل و آیلتس بوده است.

مثال صحیح:

.Your winning in spite of the odds inspired us all

توجه داشته باشید که قبل از winning از ضمیر ملکی استفاده شده است.

مثال غلط:

.We could not stand him whining about everything

(?Which could you not stand? Him? or His whining)

چه چیزی را نمی توان تحمل کرد؟ باید با ضمیر ملکی مشخص شود که چه چیزی مورد صحبت می باشد.

صفات ملکي
تعريف صفات ملکي نيز مشابه ضماير ملکي مي باشد. علت اينکه در نامگذاري آنها بجاي ضمير از صفت استفاده شده است اين است که قبل از اسم قرار مي گيرند و لذا نقش صفت دارند. بايد توجه داشت ضماير ملکي به
تنهايي مورد استفاده قرار مي گيرند در حالي که صفات ملکي به همراه اسم بکار مي روند. در قسمت مثال با شماره هاي 5 و 6 مقايسه گردد. صفات ملکي عبارتند از:

جدول صفات ملکي
مفرد                                         جمع
اول شخص دوم شخص سوم شخص اول شخص دوم شخص سوم شخص
their           your         our          his/her-its          your       my

مثال:

(اين قلمِ من است) .This is my pen
(آن ماشينِ ماست) .That is our car

مثالی از کاربرد صفات ملکی با اسم:

my, your, his, her, its, our, their, whose
.That is her computer

برای دانلود فایل pdf با کیفیت بالا کلیک کنید

 

 

ضمایر مفعولی (Object Pronouns)

ضمایر مفعولی (Object Pronouns)

ضمایری هستند كه در جمله بعد از فعل قرار می گیرند و نقش مفعولی دارند.  درجدول زیر ضمیر مفعولی مربوط به هر یك از ضمایر فاعلی در جلو آن نوشته شده است.

ضمیر مفعولی، ضمیر فاعلی

به چند مثال توجه كنید:

لطفاً به من یك خودكار بده                                 .Give me a pen please

me ضمیر مفعولی

من او را هر روز می بینم                                    .I see him every day

 him ضمیر مفعولی

ضمایر مفعولی فقط بعد از فعل هایی می آیند كه به مفعول احتیاج دارند مانند :

…..See, help, give, ask, buy, eat, want, visit 

 بعضی از فعل ها به مفعول احتیاج ندارند و به تنهایی معنای كاملی دارند مانند go, come و …

هنگامی که از ضمایر شخصی به همراه and استفاده می‌کنیم، مؤدبانه‌ تر این است که ضمایر  I و we را بعد از اسامی و ضمایر دیگر به کار ببریم:

you and I,  my father and I,  them and us

همچنین you را باید قبل از اسامی و ضمایر دیگر به کار برد:

you and your wife,  you and her

خود آزمایی:

  1. Mary and her sister are my best friends. I respect ……….very much.

a) They           b) Themselves           c) Theirs              d) Them

  *respect یك فعل است. بعد از فعل از مفعول استفاده می كنیم و چون اسم وجود ندارد از ضمیر مفعولی استفاده می كنیم پس گزینه d درست است. مری و خواهرش بهترین دوستان من هستند و من به آنها خیلی زیاد احترام می گذارم. در اینجا them ضمیر مفعولی است و بعد از فعل قرار گرفته است.

  1. .Our grandfather told John and ……… an interesting story

a)I              b) me           c) myself              d) mine

*پدر بزرگ ما، برای جان و من یك داستان جالب تعریف كرد. بعد از فعل told جان قرار گرفته است. جان مفعول جمله است و در جای خالی باید از ضمیر مفعولی دیگری استفاده كنیم و گزینه b درست است.

  1. .The man charged ………… five dollars

a) I              b) mine              c) myself          d) me

*آن مرد از من 5 دلار مطالبه كرد. Charged یك فعل است، بعد از فعل باید مفعول قرار بگیرد و ما از ضمیر مفعولی استفاده می كنیم، پس گزینه d درست است.

  1. .He wished ………. a pleasant journey

a) we               b) us                c) our              d) ourselves

*بعد از فعل، ضمیر مفعولی قرار گرفته است. گزینه b درست است.

برای دانلود فایل PDF با کیفیت بالا کلیک کنید