نوشته‌ها

انواع جمله (Types of sentences)

انواع جمله (Types of sentences)

در بخش ساختار جمله خود جمله و اجزای ساختاری آن به طور کلی معرفی شده است.حال در این قسمت می خواهیم انواع جمله در انگلیسی را مورد بررسی قرار دهیم.به طور کلی جملات در انگلیسی می توانند بر اساس محتوا و مقصودشان به چهار دسته تقسیم شوند:

1- جمله خبری (Declarative sentence)

جمله ای که یک واقعیت یا ایده ای را بیان می کند و در تعریف سنتی،به جمله ای که خبری را اعلان می نماید.اینگونه جملات با علامت نقطه (.) به پایان می رسند.

.The police officer stopped the man in the red car because he was speeding

پلیس اون مرد رو با ماشین قرمز متوقف کرد چون داشت بیش از سرعت مجاز رانندگی می کرد.

.The concert begins in two hours

کنسرت ظرف مدت دو ساعت آینده آغاز می شود.

.July 4th is Independence Day

چهارم جولای رور “استقلال و عدم وابستگی” است.

.Green is my favorite color

سبز رنگ مورد علاقه من است.

.Susan and Paul found a lost puppy

سوزان و پال یک بچه سگ گم شده را پیدا کردند.

 

  2- جمله سوالی (Interrogative sentence) 

جمله ای که سوالی را مطرح می نماید و با علامت سوال (?) پایان می پذیرد.

?May I borrow your pencil sharpener

می تونم مدادتراشت رو ازت قرض بگیرم؟

?Is it snowing

آیا داره برف می باره؟

?You like Mexican food, don’t you

تو غذای مکزیکی دوست داری،مگه نه؟

?What time do you get up in the morning

صبح چه ساعتی بیدار می شی؟

?Have you had breakfast

آیا صبحانه خوردی؟

 

3جمله امری (Imperative sentence) 

جملات امری می تواند جهت بیان امر و نهی مستقیم (direct order)، دادن دستورالعمل (to give instruction)، درخواست (request)، پیشنهاد (suggestion)، هشدار (warning) و نصیحت (advice) و غیره بکار رود. جملات امری معمولا با علامت نقطه (.) و یا گاها بنا به شدت احساس گوینده، با علامت تعجب (!) به پایان می رسند.

 

.Enjoy some fresh milk

از خوردن شیر تازه لذت ببرید (پیشنهاد).

.Help yourself

از خودتون پذیرایی کنید . (پیشنهاد)

!Go! /Don’t go

برو!/ نرو!(امر و نهی مستقیم)

!Stand up straight

پاشو صاف وایسا!(امر مستقیم)

.Take two tablets every morning

هر روز صبح دو تا قرص بخور . (دادن دستورالعمل)

.Please lower your voice

لطفا صداتون رو بیارین پایین . (درخواست)

.Please bring me the newspaper

لطفا روزنامه رو برام بیار. (درخواست)

.Be careful! the floor is slippery

مواظب باش! کف اتاق لیزه . (هشدار)

.Don’t drink hot coffee it’s harmful for you

قهوه داغ نخور،برای تو مضره . (نصیحت)

 – جمله ندایی و تعجبی (Exclamatory sentence) 

جمله ای که یک احساس عاطفی شدید را بیان می دارد و می تواند در برگیرنده جملات امری عاطفی نیز باشد،همانند مثال آیتم E در پایین. جملات ندایی معمولا با علامت تعجت (!) پایان می یابند،بنابراین به آسانی می توان آنها را شناسایی نمود.

!What a tiring day

چه روز خسته کننده ای!

!I can’t wait for the party

نمی توم برای جشن صبر کنم!(مشتاق و منتظر جشن هستم)

!Oh, my goodness, I won

اوه خدای من،من برنده شدم!

!This is the best day of my life

این بهترین روز زندگی منه !

!Please don’t go! stay here

لطفا نرو! همینجا بمون!