نوشته‌ها

مکالمه درباره گوشت و طیور

مکالمه درباره گوشت و طیور

Meat and Poultry

گاو در زبان انگلیسی cow  می شود اما گوشت گاو  beef  نامیده می شود. خوک به انگلیسی  pigگفته می شود و گوشت خوک  bacon  و گوسفند به انگلیسی sheep گفته می شود اما گوشت آن lamb است. کتلت که در زبان فارسی وجود دارد از زبان انگلیسی قرض گرفته شده است.

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.

Meat and Poultry
گوشت و طیور

MEAT
گوشت (گاو، گوسفند…)

گاو           Beef  

Roast
گوشت کبابی

 Steak
استیک, باریکه گوشت کبابی

 Stewing beef
گوشت گاو خورشتی

 Ground beef
گوشت گاو چرخ کرده

Beef ribs
دنده گوشت گاو

 Veal cutlets
کتلت گوساله

Liver
جگر

Tripe
شکمبه، سیرابی

گوشت خورک          PORK

Ham
ژامبون (گوشت خوک)

Pork chops
برش گوشت خوک

Bacon
گوشت قرمه خوک

Sausage
سوسیس

گوشت بره            LAMB

Lamb shanks
پاچه بره

Leg of lamb
ران بره

Lamb chops
برش گوشت بره

طیور          POULTRY

Chicken
مرغ

Turkey
بوقلمون

Duck
اردک، مرغابی

Breasts
سینه مرغ

Wings
بالهای مرغ

Legs
ران مرغ (پاچه)

Thighs
ران مرغ

Drumsticks
ران مرغ با استخوان

Raw chicken
مرغ خام / نپخته

Cooked chicken
مرغ پخته

بعد از این لغات به مکالمه ای که تقریبا از 70 درصد این لغات استفاده شده است توجه فرمایید.

Meat and Poultry

?Darling what is your idea about inviting Sam and Juli *

!You mean at the weekend

.Any time that we have free time *

It sounds great, I am sure we will have a great time together. Have you thought

?about the food

.not yet, but I think roast or stick or bacon would be OK *

!We also can have cooked turkey or chicken

?Do you think if I can ask them what they like *

.Sure, But If I were them, I’d choose lamb chops or ham

.Cool down, we will do something about it *

 

این مکالمه در ادامه مکالمه میوه و سبزیجات می باشد.