نوشته‌ها

مکالمه درباره کارهای روزمره

مکالمه درباره کارهای روزمره

روزانه خیلی از مکالمات بین مردم درباره آن چیزی که روزانه به طور مکرر انجام می دهند صورت می گیرد. در این حالت باید از گرامر حال ساده استفاده کرد. همان طور که می دانید این گرامر دو کاربرد خیلی مهم دارد. یکی درباره کارایی که تکرار می شود و دیگری چیزهایی که به طور طبیعی همیشه درست هستند مثلا خورشید از شرق طلوع می کند و از غرب غروب می کند. در این حالت برای ضمایر فاعلی  I, You, We, They  فعل ها به صورت ساده می آیند ما برای ضمایر فاعلی He, She, It  به فعل ها s  و یا es  اضافه می گردد چون سوم شخص هستند.

Daily Routines
کارهای روزمره

A. Wake up
برخواستن از خواب، بیدار شدن

B. get up
بلند شدن از تختخواب

 C. take a shower
دوش گرفتن

D. get dressed
لباس پوشیدن

  E. eat breakfast
صمیمانه خوردن

F. make lunch
نهار درست کردن

 G. take the children to school / drop off the kids
بچه ها را به مدرسه بردن / رساندن بچه ها

 H. take the bus to school
اتوبوس مدرسه را گرفتن و سوار کردن

 I. drive to work / go to work
رفتن سر کار / رانندگی تا محل کار

 J. go to class
به کلاس درس رفتن

K. work
کار

 L. go to grocery store
به بقالی رفتن

M. pick up the kids
بچه ها را آوردن

 N. leave work
کار را تعطیل کردن

O. Clean the house
تمیز کردن خانه

P. exercise
ورزش

 Q. cook dinner / make dinner
درست کردن شام / پختن شام

  R. come home / get home
رسیدن به خانه / آمدن به خانه

S. have dinner / eat dinner
خوردن شام / مصرف شام

  T. do homework
انجام تکلیف (مدرسه…)

 U. relax
استراحت

 V. read the paper
خواندن روزنامه

 W. check email
ایمیل چک کردن

 X. watch TV
دیدن / تماشای تلویزیون

 Y. go to bed
رفتن به تخت / رختخواب

 Z. go to sleep
به خواب رفتن

Daily Routines

!Alex, let’s take about what you do every day *

Yes, I am up

?well, When do you get up in the morning? Are you an early bird or not *

.In fact I always get up at 6:30,so I am an early bird

?Fine, How long does it take to get ready for school *

.It takes about 15 min

?What do you usually eat for your breakfast *

.Bread, cheese and walnuts and sometimes I eat honey and butter

?So you say that you have a big breakfast, don’t you *

.Absolutely as you said

 ?When do you come back home *

.As the matter of the fact I go to work after school

?Wow, you also work, What do you do *

.I work as a sells assistant

?I see, Do you have any free time? If yes, What do you usually Do *

Four hours a day I am free, I often cook dinner and watch TV, sometimes I read

.newspaper and clean house

?Do you go shopping *

.It is my cup of tea. I do it when I come back from work

?How do you usually go to work *

.mostly I go on foot

?And the last question, When do you go to bed *

.I go to bed at 11

.Thank you so much *

 

 

موسسه مجازی برجسته در پی این است تا شما زبان آموزان عزیز را با متد آموزشی متنوع سطح یادگیری شما عزیزان را ارتقاع دهد. از این رو برای آموزش مکامه برای یادگیری بهتر ابتدا لغات مربوط به مکالمه مورد نظر را با معنی قرار داده و در انتها مکالمه ای را که خود موسسه آنرا طراحی کرده قرار داده است تا شما بهتر با لغات آشنا شوید و روش بکارگیری آنها و اصطلاحات را بهتر فرا بگیرید.