صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

صرف افعال بودن در زمان حال (to be)

من آنجا هستم.

.I am there

تو آنجا هستی.

.You are there

او (مذکر) آنجا هست.

.He is there

او (مونث) آنجا هست.

.She is there

آن (اشیا و حیوانات) آنجا هست.

.It is there

ما آنجا هستیم.

.We are there

شما آنجا هستید.

.You  are there

آنها آنجا هستند.

.They are there

نکته1: همانطور که می دانید is  برای مفرد و are برای جمع بکار می رود.

نکته 2: مخفف افعال to be در زمان حال به شکل زیر است.

 

I’m

I am

You’re

You are

He’s

He is

She’s

She is

It’s

It is

We’re

We are

You’re

You  are

They’re

They are

نکته3: برای منفی کردن افعال  to be در زمان حال، بعد از am/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.

.I am not a teacher                           من معلم نیستم

.He is not a farmer                           او کشاورز نیست

. We are not doctors                        ما دکتر نیستیم

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان حال:

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.

?Am I a student             آیا من دانش آموز هستم؟

.Yes, I am                                     بله، من هستم

.No, I am not                                نه، من نیستم

?Is it an orange                       آیا آن پرتقال است؟

.Yes, It is                                         بله، آن است

.(No, It is not(isn’t                         نه، آن نیست

?Are they teachers               آیا آنها معلم هستند؟

.Yes, they are                              بله، آنها هستند

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره توصیف لباس ها

.(No, they are not(aren’t             نه، آنها نیستند

 

نکته1: سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Questionنام دارند.

نکته2: در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از “آیا” استفاده می کنیم.

نکته3:not am  شکل مخفف ندارد.

نکته4: زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدا دار باشد(a,e,u,i,o) برای سهولت خواندن بجای a از anاستفاده می کنیم.  ( It is an Orange )

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد

 الف) محاوره ای:

?Aren’t they your friend               آیا آنها دوست شما نیستند؟

? Isn’t she your student                آیا او دانش آموز شما نیست؟

ب) رسمی و اداری:

?Are they not your friend             آیا آنها دوست شما نیستند؟

? Is she not your student             آیا او دانش آموز شما نیست؟

حال به صرف افعال to be در زمان گذشته می پردازیم.

من دیروز آنجا بودم.

.I was there yesterday
تو دیروز آنجا بودی.

.You were there yesterday

او (مذکر) دیروز آنجا بود.

.He was there yesterday

او (مونث) دیروز آنجا بود.

.She was there yesterday

آن (اشیا و حیوانات) دیروز آنجا بود.

.It was there yesterday

ما دیروز آنجا بودیم.

.We were there yesterday

شما دیروز آنجا بودید.

.You were there yesterday

آنها دیروز آنجا بودند.

.They were there yesterday

نکته1: همانطور که می دانید was برای مفرد و were برای جمع بکار می رود.

نکته2: برای منفی کردن افعال to be در زمان گذشته، بعد از was/were  کلمه not را اضافه می کنیم.

.I was not(wasn’t) at home last night                          من دیشب خانه نبودم

.They were not(weren’t) at home last night                 آنها دیشب خانه نبودند

 

نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان گذشته:

جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.

?Was I at home last night                           آیا من دشب خانه بودم؟

در ادامه بخوانید  مکالمه درباره سرگرمی ها و بازی ها

?Were they at home last night                    آیا آنها دیشب خانه بودند؟

پرسش منفی:

کافیست فرم مخفف افعال را قبل از فاعل بکار ببریم.

?Wasn’t I at home last night                            آیا من دشب خانه نبودم؟

?Weren’t they at home last night                     آیا آنها دیشب خانه نبودند؟

و در آخر به صرف افعال to be در آینده می پردازیم:

 

من آنجا خواهم بود.

.I will be there

تو آنجا خواهی بود.

.You will be there

او (مذکر) آنجا خواهد بود.

.He will be there

او (مونث) آنجا خواهد بود.

.She will be there

آن (اشیا و حیوانات) آنجا خواهد بود.

.It will be there

ما آنجا خواهیم بود.

.We will be there

شما آنجا خواهید بود.

.You will be there

آنها آنجا خواهند بود.

.They will be there

نکته: در گذشته برای افعال to be در آینده از will/shall استفاده می کردند، به طوری که برای اول شخص مفرد از  shall و برای سایر ضمایر از will استفاده می کردند. اما امروزه برای اول شخص مفرد هم از will استفاده می کنند.

برای منفی کردن افعال to be در آینده، بعد از  will کلمه not را اضافه می کنیم که مخففش می شود Won’t.

.I won’t be there next year                        من سال بعد آنجا نخواهم بود

نحوه سوالی کردن افعال to be درآینده:

جای will را با ضمایر فاعلی عوض می کنیم:

?Will you be there next week                   آیا هفته بعد آنجا خواهی بود؟

 پرسش منفی:

برای پرسش منفی Won’t را قبل از فاعل قرار می دهیم.

?Won’t you be there next week                آیا هفته بعد آنجا نخواهی بود؟

خلاصه موضوع
تاریخ بازنگری
توضیح مختصر
آموزش گرامر افعال to be در انگلیسی
امتیاز
51star1star1star1star1star
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *