لغات مکالمه در مورد تاریخ

لغات مکالمه در مورد تاریخ

لغات مکالمه در مورد تاریخ

لغات مکالمه در مورد تاریخ مربوط به درس دهم…
ژوئن 25, 2017/توسط برجسته
لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

ژوئن 24, 2017/توسط برجسته
مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary talking about objects)

لغات مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary talking about objects)

لغات مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary tal…
ژوئن 22, 2017/توسط برجسته
لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for days and months in the calendar )

لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for days and months in the calendar )

لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for da…
ژوئن 20, 2017/توسط برجسته
لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and etiquette)

لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and etiquette)

لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and …
ژوئن 19, 2017/توسط برجسته
لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary identify people by occupation)

لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary identify people by occupation)

لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary id…
ژوئن 18, 2017/توسط برجسته
لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

ژوئن 11, 2017/توسط برجسته
لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

این لغات …
ژوئن 10, 2017/توسط برجسته
لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets)

لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets)

لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets)

لغات مکالمه احوال پرسی (Tal…
ژوئن 10, 2017/توسط برجسته
لغات اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Vocabulary terms conversation in the classroom)

لغات اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Vocabulary terms conversation in the classroom)

لغات اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Vocabulary terms conversation in the …
ژوئن 8, 2017/توسط برجسته