لغات مکالمه در مورد تاریخ

لغات مکالمه در مورد تاریخ

لغات مکالمه در مورد تاریخ

لغات مکالمه در مورد تاریخ مربوط به درس دهم…
تیر 4, 1396/توسط برجسته
لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

لغات مکالمه گفتن زمان (Conversation vocabulary Telling Time)

تیر 3, 1396/توسط برجسته
مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary talking about objects)

لغات مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary talking about objects)

لغات مکالمه صحبت کردن درمورد اشیاء (Conversation vocabulary tal…
تیر 1, 1396/توسط برجسته
لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for days and months in the calendar )

لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for days and months in the calendar )

لغات مکالمه روزها و ماه ها در تقویم ( Conversation words for da…
خرداد 30, 1396/توسط برجسته
لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and etiquette)

لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and etiquette)

لغات مکالمه معرفی و آداب معاشرت (Talk introduce vocabulary and …
خرداد 29, 1396/توسط برجسته
لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary identify people by occupation)

لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary identify people by occupation)

لغات مکالمه شناسایی مردم توسط شغل (Conversation vocabulary id…
خرداد 28, 1396/توسط برجسته
لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

لغات مکالمه شناسایی اشیاء (Talk words to identify objects)

خرداد 21, 1396/توسط برجسته
لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

لغات مکالمه در مورد اشیاء (Words Talk about objects)

این لغات …
خرداد 20, 1396/توسط برجسته
لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets)

لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets)

لغات مکالمه احوال پرسی (Talk words greets)

لغات مکالمه احوال پرسی (Tal…
خرداد 20, 1396/توسط برجسته
لغات اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Vocabulary terms conversation in the classroom)

لغات اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Vocabulary terms conversation in the classroom)

لغات اصطلاحات مکالمه در کلاس درس (Vocabulary terms conversation in the …
خرداد 18, 1396/توسط برجسته